نویسنده = ���������������� ����������
اثر سازماندهی تمرین بر عدم تقارن حرکتی پای کودکان در شوت فوتبال

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 925-934

الهام دانشیار؛ دکتر افخم دانشفر؛ معصومه شجاعی