نویسنده = ������������ ���������� ��������
بررسی میزان زمان واکنش انتخابی در مقابل محرک های شنیداری در رنگ های مختلف

دوره 6، شماره 2، فروردین 1394

قاسم بابایی زارچ؛ احسان خواجوی راوری؛ احمد فرخی؛ سعید سهیلی پور؛ محمود شیخ