نویسنده = ������������ ������ ����������
تأثیر تمرین یک طرفه بر عدم تقارن جانبی

دوره 6، شماره 2، فروردین 1394

سید مجتبی حسینی؛ مهدی سهرابی؛ تکتم امامی؛ جواد فولادیان