نویسنده = �������� �������������� �������� ����������
بررسی الگوهای رشدی دختران 3 تا 5 ساله شهر اهواز و مقایسه آن با استاندارد NCHS

دوره 2، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 65-76

پروین محمدی فارسانی؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ پروین رمضانی


بررسی نقش جنسیتی زنان ورزشکار رشته های مردانه و زنانه بر اساس مدل متنی

دوره 5، شماره 2، فروردین 1394

معصومه سجادی؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ عبدالرحمن مهدی پور؛ کیومرث بشلیده