نویسنده = ������������ ���������������� ��������������
مقایسه زمان واکنش و مهارت پیش بینی در بازیکنان نخبه و غیرنخبه تنیس روی میز

دوره 2، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 55-64

ابراهیم نوروزی سیدحسنی؛ حسن محمدزاده


اثرات خود گفتاری آموزشی و هدف گزینی بر اکتساب، یادداری و انتقال سرویس بلند بدمینتون

دوره 5، شماره 2، فروردین 1394

ابراهیم نوروزی سید حسنی؛ علی حیرانی؛ شهاب بهرامی