نویسنده = �������� ������������ ������ ������ ��������
تاثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر خودکارآمدی و یادگیری مهارت پرتاب دارت

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 897-906

مصطفی محمدزاده سکل؛ سید محم کاظم واعظ موسوی؛ بهروز عبدلی