نویسنده = محمود شیخ
بررسی میزان زمان واکنش انتخابی در مقابل محرک های شنیداری در رنگ های مختلف

دوره 6، شماره 2، فروردین 1394

قاسم بابایی زارچ؛ احسان خواجوی راوری؛ احمد فرخی؛ سعید سهیلی پور؛ محمود شیخ


تاثیر حرکات موزون رشدی بر مبنای مدل گالاهو بر رشد مهارتهای بنیادی دستکاری

دوره 4، شماره 2، اردیبهشت 1391

مجید محمدی؛ مهران فقیه سلیمانی؛ محمود شیخ؛ فرشید طهماسبی