نویسنده = ������������ �������� ����������
اثر یک برنامه تمرین یوگا بر کاهش افسردگی زنان آزاردیده شهر کرمانشاه

دوره 4، شماره 1، آبان 1391

عادله زهتاب نجفی؛ سید محمدکاظم واعظ موسوی؛ سیده افروز موسوی؛ صفورا سالمی