نویسنده = �������� ���������� ��������
تأثیر اعتماد به نفس و انگیزش درونی بازیکنان، و انسجام و کارآمدی تیمی بر عملکرد تیم های والیبال

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1390

میثاق حسینی کشتان؛ رحیم رمضان نژاد؛ مهرعلی همتی نژاد؛ محمد ریحانی؛ کاظم دانش ثانی