نویسنده = جواد فولادیان
تأثیر ترتیب تمرین با دست برتر و غیر برتر بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت دریبل بسکتبال

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 1005-1014

تکتم امامی؛ مهدی سهرابی؛ سید مجتبی حسینی؛ جواد فولادیان


تأثیر تمرین یک طرفه بر عدم تقارن جانبی

دوره 6، شماره 2، فروردین 1394

سید مجتبی حسینی؛ مهدی سهرابی؛ تکتم امامی؛ جواد فولادیان


مقایسه منابع اعتماد به نفس ورزشی در بازیکنان فوتسال زن و مرد

دوره 3، شماره 1، آبان 1390

امیر مقدم؛ جواد فولادیان؛ حسن خودستان