نویسنده = ��������������� ���������� ��������
مقایسه روش‌های مقابله با استرس در ورزشکاران سطوح مختلف قهرمانی

دوره 3، شماره 1، آبان 1390، صفحه 0-0

رحیم رمضان‌ی نژاد؛ مهرعلی همتی نژاد؛ اعظم فضلی درزی؛ زهرا تصدقی