نویسنده = ���������������� ���������� ����������
تاثیر اضطراب قابل پیش‌بینی بر میزان نوسان بدن در افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1389

شهین جلالی؛ مینو دخت ملکیان؛ فرهاد طباطبائی قمشه؛ امیرسالار جعفرپیشه