نویسنده = علیرضا فارسی
تاثیر آرایش تمرین بر اکتسا،، یادداری و انتقال پارامتر زمان

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 1015-1022

حسین صمدی؛ حسن محمدزاده؛ علیرضا فارسی


مقایسه اثر یک دوره فعالیت بیشینه و زیر بیشینه بر ادراک عمقدانش آموزان 12 تا 15 ساله شهرستان ری

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1390

علیرضا فارسی؛ بهروز عبدلی؛ محسن قطبی؛ حسام رمضان‌زاده