نویسنده = ������������������ ��������
بررسی انتقال حرکت دودستی نامتقارن به حالت عکس آن: تحلیلی بر نظریه های حرکات دودستی

دوره 4، شماره 1، آبان 1391

محمدرضا دوستان؛ کبری بویری؛ مریم زیلایی بوری؛ مهدی صیفوریان


تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و کششی بر تعادل و زمان واکنش سالمندان مرد غیرفعال

دوره 2، شماره 1، مرداد 1389

محمدرضا دوستان؛ مهدی صیفوریان؛ محمد علی اصلانخانی؛ خسرو ابراهیم