نویسنده = ���������������������� �������� ������
رابطه بین هدف‌گرایی و ادراک جو انگیزشی در دوندگان استقامت و سرعت

دوره 1، شماره 1، دی 1388

فرشاد تجاری؛ هانیه رحمتی؛ محمد علی آذربایجانی