نویسنده = �������� ��������
مقایسه سلامت عمومی سالمندان زن فعال و غیر فعال و ارتباط آن با رشد روانی - اجتماعی

دوره 2، شماره 1، مرداد 1389، صفحه 0-0

پروانه شمسی پور دهکردی؛ بهروز عبدلی؛ امیر شمس؛ هادی زاهدی؛ صالح رفیعی


تأثیر تداخل زمینه‌ای و نوع ارائه بازخورد بر عملکرد و یادگیری پارامتر در تکالیف تعقیبی

دوره 1، شماره 1، دی 1388

محمد علی اصلانخانی؛ بهروز عبدلی؛ احمد فرخی؛ امیر شمس؛ پروانه شمسی پور دهکردی