نویسنده = ������������ ����������
تاثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر خودکارآمدی و یادگیری مهارت پرتاب دارت

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 897-906

مصطفی محمدزاده سکل؛ سید محم کاظم واعظ موسوی؛ بهروز عبدلی


تاثیر تمرینات بینایی و مهارتی بر یادگیری ضربه فورهند تنیس روی میز

دوره 6، شماره 2، فروردین 1394

علیرضا فارسی؛ بهروز عبدلی؛ فهیمه بصیری


اثر رنگ‌های اصلی بر ادراک عمق ورزشکاران

دوره 3، شماره 1، آبان 1390

علیرضا فارسی؛ بهروز عبدلی؛ محسن قطبی


مقایسه اثر یک دوره فعالیت بیشینه و زیر بیشینه بر ادراک عمقدانش آموزان 12 تا 15 ساله شهرستان ری

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1390

علیرضا فارسی؛ بهروز عبدلی؛ محسن قطبی؛ حسام رمضان‌زاده


مقایسه سلامت عمومی سالمندان زن فعال و غیر فعال و ارتباط آن با رشد روانی - اجتماعی

دوره 2، شماره 1، مرداد 1389، صفحه 0-0

پروانه شمسی پور دهکردی؛ بهروز عبدلی؛ امیر شمس؛ هادی زاهدی؛ صالح رفیعی


جهت و میزان خطا در انتقال دوسویه مهارت پرتاب دارت

دوره 2، شماره 1، مرداد 1389

صالح رفیعی؛ سید محمدکاظم واعظ موسوی؛ بهروز عبدلی


رابطه بین هوش هیجانی، انسجام گروهی و پرخاشگری در بازیکنان فوتبال

دوره 2، شماره 1، مرداد 1389

محمد علی اصلانخانی؛ بهروز عبدلی؛ سیدحجت زمانی ثانی؛ زهرا فتحی رضایی


تأثیر تداخل زمینه‌ای و نوع ارائه بازخورد بر عملکرد و یادگیری پارامتر در تکالیف تعقیبی

دوره 1، شماره 1، دی 1388

محمد علی اصلانخانی؛ بهروز عبدلی؛ احمد فرخی؛ امیر شمس؛ پروانه شمسی پور دهکردی