نویسنده = �������� ������������ ����������������
مقایسه انتقال دو سویه فوری و تاخیری در مهارت پرتاب کردن کودکان و بزرگسالان

دوره 1، شماره 1، دی 1388

سونا قلعه؛ محمدکاظم واعظ موسوی؛ مهدی نمازی زاده؛ عباس اله یاری