دوره 8, شماره 1

بهار و تابستان 95

فهرست مطالب

مقالات

هدف تحقیق: هدف از پژوهش حاضر، پیشبینی سبکهاي مقابله با استرس بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت در دوندگان استقامتی
بود. روش تحقیق: طرح پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماري، کلیه دوندگان استقامتی مّرد شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشور
بودند. بدین منظور 43 دونده به روش نمونه گیري تصادفی در پژوهش شرکت کردند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه سبکهاي مقابله
با استرس ورزشی و فرم کوتاه تجدیدنظرشده پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت بودند. به منظور تعیین پایایی هر دو مقیاس از روش
ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد،که نتایج حاکی از پایایی قابل قبول این ابزارها داشت. جهت تجزیه و تحلیل دادهها، از رگرسیون چند-
نسخه 19 استفاده شد. یافتهها: نتایج نشان داد که ابعاد توافقپذیري و وظیفهگرایی به SPSS گانه به روش همزمان و بوسیله نرمافزار
طور مثبت و معنادار سبک مقابله رویکردي با استرس را پیشبینی کردند. همچنین ابعاد روانژندگرایی و وظیفهگرایی نیز به صورت مثبت و
معنادار سبک مقابله اجتنابی با استرس را پیشبینی کردند. نتیجهگیري: نتیجهگیري کلی این است که دوندگان استقامت با توجه به بعد
وظیفهگرایی که نشان از هدف مداري، کفایت یا شایستگی دارند. و با توجه به نمره بالاي افراد در این بعد به نظر می رسد مواردي از
قبیل نوع رشته ورزشی، سطوح فعالیتی دوندگان، موقعیتهاي متفاوت اجراي ورزشی نیز میتواند بر انتخاب سبک مقابله با استرس تاثیر-
گذار باشد.

فاطمه پسند, مسعود بهرامیان, فرهاد خرمایی
PDF
3-10

هدف تحقیق: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مداخلات روان شناختی بر کاهش ویژگی هاي نشانگان ایمپاستر در ورزشکاران شهر
کرمانشاه انجام گرفت. روش تحقیق: پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون -پس آزمون باگروه گواه و جایگزینی تصادفی
بود. نمونه اي با حجم 90 نفر به صورت در دسترس انتخاب و در دوگروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. پکیج آموزشی مداخلات در طول
12 جلسه 90 دقیقه اي بر گروه آزمایشاجرا گردید. ابزار جمع آوري اطلاعات، مقیاس نشانگان ایمپاستر کلانسبود و تجزیه و تحلیل آماري
نسخه 22 انجام گرفت. یافتهها: نتایج حاصل از SPSS با روش هاي آماري توصیفی و آزمون آماري تی مستقل بوسیله نرم افزار آماري
تحلیل کوواریانس گروه ها نشان داد که مداخلات روان شناختی ویژگی هاي نشانگان ایمپاستر ورزشکاران گروه آزمایش را کاهش داده است
نتیجهگیري: بهطور کلی نتایج، حاکی از تأثیر اجراي مداخلات روانشناختی بر کاهش ویژگی هاي نشانگان .(p <0/001 ،F= 369/49)
ایمپاستر در ورزشکاران میباشد.

عادله زهتاب نجفی, سید محمد کاظم واعظ موسوي, حمیدرضا طاهري
PDF
11-18

هدفتحقیق: هدف از پژوهش حاضر مقایسه تصویر بدنی، عزتنفس و نقش جنسیتی در ورزشکاران پرورش اندام مصرفکننده و عدم
مصرفکننده مواد آنابولیک بود. روشتحقیق: جامعه آماري پژوهش شامل کلیه ورزشکاران پرورش اندام شرق تهران در سال 1394 بودند
11 ) بهصورت تصادفی از ± 6/ 27 و سابقه ورزشی 5 /2 ± 8/ که بر اساس نمونهگیري خوشهاي، 150 نفر ورزشکار با میانگین (سنی 9
باشگاههاي ورزشی شرق تهران انتخاب شدند. ابزارهاي بهکاربرده شده شامل سه پرسشنامه خود توصیفگري بدنی، عزتنفس روزنبرگ،
نقش جنسیتی به همراه ضمیمهاي از پرسشنامه دموگرافیک بود که در باشگاههاي ورزشی توسط دو گروه از ورزشکاران عادي و
20 Spss مصرفکننده مواد آنابولیک تکمیل گردید. براي تجزیهوتحلیل داده از آمار توصیفی و تحلیل واریانس چند متغیره توسط نرمافزار
استفاده شد. یافتهها: نتایج تجزیهوتحلیل نشان داد مصرفکنندگان مواد آنابولیک در تصویر بدنی و سه زیر مؤلفه (ظاهر بدنی، صلاحیت
ولی در متغیر عزتنفس (p< 0/ ورزشی و خود پنداره بدنی کلی) به همراه نقش جنسیتی مردانه تفاوت معناداري با گروه دیگر دارند ( 05
نتیجهگیري: بنابراین بهمنظور بهبود و .(p< 0/ تفاوت معناداري میان مصرفکنندگان مواد آنابولیک و گروه دیگر مشاهده نشد ( 123
پیشگیري از مصرف مواد آنابولیک توجه به تغییر برداشت ورزشکاران از مؤلفههاي تصور بدنی و همچنین نقشهاي جنسیتی میتواند امري
ضروري باشد.

میثم شاهحسینی, ربابه نوري قاسم آبادي
PDF
19-29

هدفتحقیق: یکی از بحثهاي مهم در روانشناسی ورزش تأثير ورزش و فعاليتهاي ورزشی مختلف جهت تعدیل پرخاشگري استت. لت ا
هدف از پژوهش حاضر مقایسه پرخاشگري بين ورزشکاران رشتههاي ورزشی انفرادي برخوردي، انفرادي غير برخوردي و غيتر ورزشتکاران
است. روشتحقیق: پژوهش حاضر توصيفی و از نوع علی- مقایسهاي است و براي انجام آن از بين پسران ورزشکار و غير ورزشتکار 15 تتا
18 ساله شهر یزد 120 نفر به عنوان آزمودنی به صورت تصادفی انتخاب شدند. در این تحقيق از پرسشنامههاي دموگرافيک و پرخاشتگري
باس و پري ) 1992 ( استفاده شد. براي تجزیه و تحليل دادهها از آمار توصيفی و همچنين از آزمونهاي آمار استنباطی نظير آزمون شاپيرو
ویلک و آزمون آنواي یکسویه استفاده شد. يافتهها: نتایج نشان داد که غيرورزشکاران بهطور معناداري از ورزشتکاران رشتتههاي ورزشتی
و همچنين تفاوت معناداري در پرخاشگري بين ورزشکاران رشتههاي ورزشی )p<0/ انفرادي )برخوردي و غير برخوردي( پرخاشگرترند ) 05
نتیجهگیری: این پژوهش نشان میدهد شرکت در ورزش و فعاليتهاي ورزشی، .)p<0/ انفرادي برخوردي و غير برخوردي وجود ندارد ) 05
میتواند به عنوان راهحلی مناسب جهت کاهش ميزان پرخاشگري در بين افراد باشد. اما در نوع رشته ورزشتی جهتت تعتدیل پرخاشتگري
تفاوتی وجود ندارد

قاسم بابايی زارچ, محمد خبیری, سعید سهیلی پور, محمود شیخ
PDF
31-38

چکیده
هدفتحقیق: کشتی از ورزشهاي برخوردي و پر آسیب و نیازمند برخورداري از آمادگی روانی در زمان تمرین و مسابقه است. هدف از
این پژوهش بررسی ارتباط بین میزان اضطراب ورزشی و شیوع آسیبهاي ورزشی کشتیگیران شرکت کننده در دوازدهمین المپیاد ورزشی
دانشجویان کشور بود. روشتحقیق: جامعه آماري این پژوهش توصیفی- همبستگی، همه دانشجویان کشتی گیر فرنگی کار شرکت کننده در
دوازدهمین المپیاد دانشجویان کشور ( 102 نفر) بودند که 66 نفر از آنها در این مطالعه شرکت کردند. اطلاعات تحقیق از طریق برگۀ گزارش
و SPSS جمع آوري و از روش آماري ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار آماري 22 (SAS) آسیب و پرسشنامۀ مقیاس اضطراب ورزشی
سطح معناداري 95 درصد براي تحلیل دادهها استفاده شد. یافتهها: مشخص شد که بین سطح اضطراب ورزشی (جسمانی، شناختی و عدم
تمرکز) و میزان کل آسیبهاي ورزشی رخ داده براي کشتی گیران در طول مسابقات و همچنین یکسال گذشته رابطه مستقیم و معناداري
همچنین بین سطح اضطراب جسمانی و میزان آسیبهاي متوسط و نیز بین میزان عدم تمرکز و میزان آسیبهاي .(p<0/ وجود دارد ( 05
شدید رخ داده براي کشتی گیران در یک سال گذشته چنین رابطهاي برقرار است نتیجهگیري: وجود اضطراب ورزشی با افزایش بروز
آسیبهاي ورزشی در کشتی گیران فرنگی کار همراه است. بنابراین به مربیان و متخصصان این رشته ورزشی توصیه میشود که با ارتقاي
مهارتهاي شناختی در ورزشکاران، به کاهش بروز آسیب هاي ورزشی در آنها کمک کنند.

مهدي قادریان, ابراهیم اسکندري, وحید ذوالاکتاف
PDF
39-47

هدفتحقیق : هدف پژوهش حاضر مقایسۀ بهرة هوشی، رشدحرکتی و سطح عملکرد مهارتی در کودکان فوتبالیست دارا و بدون تجربۀ
مهدکودك بود. روش تحقیق: جامعۀ آماري این پژوهش، شامل کلیۀ کودکان فوتبالیست پسر 7 الی 9 سالۀ عضو مدارس فوتبال شهرستان
الشتر بود که، به روش نمونهگیري تصادفی خوشهایی تعداد 100 نفر، 50 نفر داراي تجربۀ مهدکودك و 50 نفر بدون تجربۀ مهدکودك، به
عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمعآوري اطلاعات شامل، پرسشنامۀ بهرة هوشی ریون، آزمون رشدحرکتی درشت اولریخ 2 و
P≤0/ آزمونهاي مهارتی فوتبال مورکریستین بود. تجزیه و تحلیل آماري دادهها با استفاده از آزمون تی مستقل در سطح معنیداري 05
انجام شد. یافتهها: یافتههاي پژوهش نشان داد که، بین کودکان فوتبالیست داراي تجربۀ مهدکودك و بدون تجربۀ مهدکودك، تفاوت
معناداري در میزان بهرة هوشی، رشدحرکتی و سطح عملکرد مهارتی وجود ندارد. نتیجهگیري: به نظر میرسد، داشتن یا نداشتن تجربۀ
مهدکودك تأثیري بر میزان بهرة هوشی، رشد حرکتی و سطح عملکرد مهارتی کودکان ندارد، که دلیل این امر میتواند مربوط به ضعف
برنامهها، امکانات و عدم تخصص لازم مربیان این مراکز باشد.

شهرام نظرپوري, امید محمدیان
PDF
49-57

چکیده
هدفتحقیق: هدف از پژوهش حاضر، مقایسه ویژگی هاي شخصیتی دانشجویان اقدامکننده به خودکشی با دانشجویان ورزشکار به عنوان
افراد داراي سبک زندگی سالم است .روش تحقیق: به این منظور 50 نفر از دانشجویان اقدام کننده به خودکشی که به بخش مسمومیت
و فوریت هاي پزشکی بیمارستان لقمان حکیم تهران مراجعه کرده بودند (به عنوان گروه ملاك) و 50 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور
کرج که حداقل طی 2 سال اخیر داراي فعالیت بدنی منظم بوده و تاکنون سابقه اقدام به خودکشی نداشتند (به عنوان گروه کنترل) به
شیوه نمونهگیري تصادفی انتخاب شدند. به منظور سنجش ویژگی هاي شخصیتی در هر دوگروه فرم کوتاه آزمون مینه سوتا (فرم ایرانی
71 سوالی) و از آزمون تحلیل واریانس چند متغیري براي تحلیل داده ها استفاده شد. متغیرهاي مورد مطالعه این پژوهش 4 مقیاس
بالینی: افسردگی، هیستریانیک، مانیا و اضطراب است. یافتهها: یافتهها نشان داد که بین دو گروه مذکور از لحاظ ویژگیهاي شخصیتی
تفاوت معناداري وجود دارد. نتیجهگیري: بنابراین ورزش می تواند از طریق تعدیل ویژگی هاي روانی و شخصیتی مذکور، به عنوان یکی از
عوامل پیشگیري کننده برخی از اختلالات روانی زمینه ساز اقدام به خودکشی منظور گردد.

سیمین جعفري, رقیه کیانیاستار, سپیده جعفري, روحالله طالبی, مجتبی جعفري
PDF
59-65