دوره 7, شماره 1

بهار و تابستان1394

فهرست مطالب

مقالات

هدف تحقیق: هدف، بررسی تاثیر ترتیب تمرین با دست برتر و غیر برتر بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت دریبل بسکتبال در دانشجویان پسر دانشگاه فروسی مشهد بود. روش تحقیق: تعداد 20 دانشجو در کلاس­های تربیت بدنی عمومی (24ـ19 سال) که تجربه­ای در بسکتبال نداشتند و دست برترشان راست بود، به روش تصادفی ساده انتخاب و به تعداد مساوی به دو گروه تقسیم شدند. آزمودنی­ها به مدت 4 هفته، 2 جلسه 45 دقیقه­ای در هفته، مطابق برنامه تمرین کردند. گروه الف، چهار جلسه اول را با دست راست برتر و چهار جلسه دوم را با دست چپ غیربرتر تمرین کردند و گروه ب، به شیوه متضاد تمرین کردند. آزمودنی­ها قبل و بعد جلسات تمرین در آزمون دریبل مارپیچ بسکتبال مورد ارزیابی قرار گرفتند. یک هفته بعد از تمرین نیز، آزمون یادداری و انتقال اجرا شد. یافته‌ها: یافته­ها نشان داد بین دو گروه تمرینی در اکتساب مهارت دریبل بسکتـبال تفاوت ­معـنی­­داری وجود نــدارد (053/0=  p) و زمان حرکت از پیش ­آزمون تا پس­ آزمون، کاهش معنی­دار داشته است (0001/0=  p). نتایج، عملکرد بهتر دست راست را نسبت به دست چپ نشان داد (042/0=  p) هر دو گروه در پس­آزمون و آزمون یادداری، زمان حرکتی کوتاه­تری در دریبل با دست راست نسبت به دست چپ داشتند. بین دو گروه در تکلیف انتقال تفاوت معنی­داری یافت نشد (16/0=  p). نتیجه‌گیری:نتایج نشان داد استفاده از اندام­های برتر و غیر برتر در یادگیری حرکتی اولیه برای بهبود اجرای هر دو عضو و قوی­تر شدن قابلیت دو طرفی فراگیران مهم می­باشد.

هدف تحقیق: هدف، بررسی تاثیر ترتیب تمرین با دست برتر و غیر برتر بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت دریبل بسکتبال در دانشجویان پسر دانشگاه فروسی مشهد بود. روش تحقیق: تعداد 20 دانشجو در کلاس­های تربیت بدنی عمومی (24ـ19 سال) که تجربه­ای در بسکتبال نداشتند و دست برترشان راست بود، به روش تصادفی ساده انتخاب و به تعداد مساوی به دو گروه تقسیم شدند. آزمودنی­ها به مدت 4 هفته، 2 جلسه 45 دقیقه­ای در هفته، مطابق برنامه تمرین کردند. گروه الف، چهار جلسه اول را با دست راست برتر و چهار جلسه دوم را با دست چپ غیربرتر تمرین کردند و گروه ب، به شیوه متضاد تمرین کردند. آزمودنی­ها قبل و بعد جلسات تمرین در آزمون دریبل مارپیچ بسکتبال مورد ارزیابی قرار گرفتند. یک هفته بعد از تمرین نیز، آزمون یادداری و انتقال اجرا شد. یافته‌ها: یافته­ها نشان داد بین دو گروه تمرینی در اکتساب مهارت دریبل بسکتـبال تفاوت ­معـنی­­داری وجود نــدارد (053/0=  p) و زمان حرکت از پیش ­آزمون تا پس­ آزمون، کاهش معنی­دار داشته است (0001/0=  p). نتایج، عملکرد بهتر دست راست را نسبت به دست چپ نشان داد (042/0=  p) هر دو گروه در پس­آزمون و آزمون یادداری، زمان حرکتی کوتاه­تری در دریبل با دست راست نسبت به دست چپ داشتند. بین دو گروه در تکلیف انتقال تفاوت معنی­داری یافت نشد (16/0=  p). نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد استفاده از اندام­های برتر و غیر برتر در یادگیری حرکتی اولیه برای بهبود اجرای هر دو عضو و قوی­تر شدن قابلیت دو طرفی فراگیران مهم می­باشد.

تکتم امامی, مهدی سهرابی, سید مجتبی حسینی, جواد فولادیان
PDF
1005-1014

هدف تحقيق : پژوهش حاضر بررسي تأثير يك دوره برنامه فعاليت‌هاي بدني منتخب بر رشد مهارت‌هاي حركتي كودكان 6 تا 8 سال مبتلا به اختلال اتيسم با عملكرد بالابود (HFA). روش‌تحقیق: در این مطالعه نیمه تجربی تعداد 30 کودک(7/.±4/8 سال پسر) مبتلا به اختلالHFA ، به صورت تصادفی از بین تمامی مدارس استثنایی شهر شیراز انتخاب و بر اساس نمرات پیش آزمون در دو گروه کنترل و تجربی قرار داده شدند. مجموعه آزمون برونینکس- اوزرتسکی برای کوکان HFA  مورد استفاده قرار گرفت. برنامه حرکتی‌ منتخب (برنامه طناب زنی متناسب با رشد) به مدت 18 جلسه برای این افراد اجرا شد. آزمون K-S جهت تعیین نرمال بودن توزیع داده‌ها و آزمون لوین و تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین‌ها استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که برنامه تمرینی منتخب، تاثیر معناداری بر رشد خرده مقیاس‌‌های سرعت دویدن و چابکی،تعادل، هماهنگی دوسویه و قدرت در کودکان HFA دارد اما در برخی از خرده مقیاس‌ها شامل؛ سرعت پاسخ، کنترل بینایی- حرکتی و سرعت و چالاکی اندام فوقانی تاثیر معناداری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج می‌توان ادعا کرد که برنامه تمرینی منتخب (طناب‌زنی) مورد استفاده احتمالا می‌تواند باعث بهبود مهارت‌های بنیادی کودکان مبتلا به HFA شود(05/.P<).

  
ایوب هاشمی, رسول حمایت طلب
PDF
1023-1030

هدف تحقیق: ویژگی شخصیتی سرسختی، استرس رقابتی را تعدیل می­کند و یکی از خصیصه­های مهم ورزشکاران موفق می­باشد. هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین سرسختی روان­شناختی با عملکرد ورزشی بسکتبالیست­های لیگ برتر کشور بود. روش تحقیق: این پژوهش از نوع همبستگی و به روش پیمایشی انجام گرفت. نمونة آماری این پژوهش را 224 (108 زن و 116 مرد) بسکتبالیست­ لیگ برتر کشور تشکیل می‌دادند. برای اندازه‌گیری داده‌ها از مقیاس کوتاه سرسختی بارتون (1995) و پارامترهای کارآمدی موقعیت استانداردِ فدراسیون جهانی بسکتبال استفاده شد. داده­ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام­به­گام تحلیل گردید. یافته­ها: نتایج نشان داد، بین سرسختی روان­شناختی با عملکرد ورزشی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. هم­چنین، از بین مؤلفه­های سرسختی، مؤلفة مبارزه­جویی پیش­بینی­کنندة معنادار عملکرد ورزشی بود و 9/3 درصد از واریانس عملکرد ورزشی را تبیین کرد. نتیجه­گیری: یافته­ها نشان داد که ورزشکاران سرسخت، از عملکرد بهتری برخوردارند. لذا، به نظر می­رسد، ارزیابی و تقویت سرسختی، می­تواند نقش کاربردی در برنامه­ریزی­های مداخله­ای با هدف افزایش عملکرد ایفا نماید.

کلید واژه‌ها: بسکتبال، سرسختی روان­شناختی، عملکرد ورزشی، لیگ برتر.   

زهرا بابایی, رخساره بادامی
PDF
1031-1040

چكیده

هدف تحقیق: هدف از این تحقیق، تعیین اثر مقادیر مختلف مصرف نیکوتین بر سرعت پردازش اطلاعات ورزشکاران و غیرورزشکاران بود. روش تحقیق: دو گروه ورزشکار و غيرورزشکار با استفاده از يک پرسشنامه اطلاعات عمومی که ميزان مشارکت و سابقه فعاليت ورزشی آنها را مشخص مي­کرد از بين دانشجويان پسر دانشگاه خوارزمي با دامنه سني (24-18) به صورت در دسترس انتخاب شدند. هر گروه 36 نفری به صورت تصادفي در سه زير گروه 12 نفري (مصرف 4، 2 و صفر میلی گرم آدامس نیکوتین) جاي گرفتند. طرح تحقيق، نيمه تجربي و از نوع کاربردي بود. داده­ها با استفاده از ابزار زمان واکنش انتخابي وینا جمع­آوري گرديد. علاوه برآمار توصیفی، از آزمون کواریانس تک متغیری استفاده شد(05/0=α). یافته‌ها: نتایج نشان داد که تفاوت­های میانگین زمان واکنش انتخابی، در گروه (353/0=P) و در مداخله (464/0=P) معنادار نبود، و تنها تعامل بین گروه و مداخله (050/0=P) معنادار بود. نتیجه­گیری: این تحقیق نشان داد که تفاوتی در سرعت پردازش اطلاعات ورزشکاران و غیرورزشکاران پیش و پس از مصرف مقادیر مختلف نیکوتین وجود نداشت. احتمالا متغیرهایی مانند وضعیت روانی فرد حین آزمون، خستگی و به ویژه پاسخ­های متفاوت سیستم عصبی مرکزی افراد به مقادیر متفاوت نیکوتین منجر به چنین یافته­های متفاوتی شده­ است.

      

 

فاطمه کشوری, سعید ارشم
PDF
1039-1049

هدف تحقیق: پژوهش حاضر، بررسی اثر یک دوره بازی­های بومی محلی بر کارکردهای شناختی اجرایی کودکان داراي اختلال کاستی توجه و بيش­فعالی بود. روش تحقیق:30 کودک داراي اختلال کاستی توجه و بيش­فعالی (نوع ترکيبي) به صورت دردسترس و هدفمند انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند. گروه تجربی، به مدت 12 هفته در بازی­های بومی محلی شرکت کردند و گروه کنترل در طول دورة تمرینات به فعالیت­های روزانه خود پرداختند. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش، پرسش­نامة کانرز، مقياس هوش کودکان وکسلر و دستگاه سنجش کارکردهاي شناختي- اجرایی بود. از هر دو گروه پیش­آزمون و پس­آزمون به عمل آمد و داده­ها با استفاده از آزمون کوواریانس تحلیل شد. یافته‌ها: نتايج نشان داد، يک دوره بازی­های بومی محلی بر بهبود کارکردهاي شناختی اجرايی (زمان واکنش، توجه انتخابی، بازداری پاسخ­، گوش به زنگی، تکانش­وری و تغییر توجه) مؤثر بوده است. نتیجه­گیری: با توجه به يافته­هاي پژوهش حاضر مي­توان چنين نتيجه گرفت که از بازی­های بومی محلی مي­توان براي بهبود کارکردهاي شناختی اجرايی کودکان داراي اختلال کاستی توجه و بيش­فعالی استفاده کرد.

 

 
الهام بهزادی سیف آباد, زهره مشکاتی, مریم نزاکت الحسینی, غلامرضا جعفری
PDF
1049-1061

هدف تحقیق: امروزه عوامل روانی نقش تعیین کننده در موفقیت ورزشکاران نخبه در سطوح بالای رقابتی، جایی که آمادگی جسمانی ورزشکاران به بالاترین میزان ممکن می‌رسد، ایفا می‌کنند هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین عوامل روانی و آمادگی جسمانی بازیکنان جوان فوتبال می‌باشد. روش تحقیق: به این منظور 21 بازیکن شاغل در لیگ برتر جوانان با میانگین سنی 03/1±56/18 سال در این تحقیق شرکت کردند. به منظور سنجش سرسختی ذهنی و ذهن آگاهی به ترتیب از پرسشنامه سرسختی ذهنی اهواز و پرسشنامه بائر و همکاران استفاده شد. همچنین از آزمون میدانی بالک، 36 متر سرعت، پرش دوطرفه، و آزمون پرس سینه و پرس پا برای اندازه‌گیری ویژگی‌های فیزیولوژیک استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌های ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین نمره کلی ذهن آگاهی با سرسختی ذهنی و ویژگی‌های فیزیولوژیک ارتباط معناداری وجود ندارد اما بین سرسختی ذهنی و برخی خرده مقیاس‌های ذهن آگاهی و نیم‌‌رخ فیزیولوژیک در بین بازیکنان جوان فوتبال ارتباط معناداری وجود داشت. هرچند این رابطه در تمامی پست‌های بازی همسان نبود. نتیجه‌گیری: علیرغم اینکه بازیکنان فوتبال می‌بایست سطح معینی از مهارت‌های روانی را آموزش ببینند و این مهارت‌ها را توسعه دهند اما به نظر می‌رسد پست‌های مختلف بازی نیازمند مهارت‌های روانی ویژه هر پست باشند.

مقصود نبیل پور, علیرضا آقابابا
PDF
1063-1073

چکیده
هد تحقیق: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر روشهای مختلف تمرینی منتخب بر اکتساب، یادداری و انتقال پارامتر زمان و به
چالش کشیدن فرضیه های موجود پیرامون اثر تداخل زمینهای در خصوص یادگیری پارامتر تکالیف آزمایشگاهی انجام گرفت. روش
تحقیق: این مطالعه از نوع نیمه تجربی و جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان پسر راست دست دانشگاه شهید باهنر کرمان بود. بدین
منظور 9۰ آزمودنی مرد با میانگین سنی ) ۱0 / ۵ ± ۰۹ / 0۵ = M ( به طور تصادفی در چهار گروه تمرینی قالبی، تصادفی و دو گروه ترکیبی
)قالبی- تصادفی و تصادفی-قالبی( قرار گرفتند. آزمایش شامل اجرای تکالیفی با برنامه حرکتی تعمیم یافته ثابت و پارامتر زمان متغیر
بود. آزمودنیها پس از مرحله آشنایی با آزمون و انجام ۵۰9 کوشش طبق گروه تمرینی، در آزمونهای یادداری و انتقال دوگانه شرکت
کردند. پس از مراحل مختلف آزمایش، میزان خطای زمانبندی مطلق به عنوان شاخص کارایی و دقت پارامتریزه کردن، محاسبه شد.
برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر، آزمون تعقیبی توکی و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد ) ۰۱ / P≤۰ .)
یافتهها: اگرچه نتایج، اختلاف معنیداری را بین روشهای مختلف تمرین در مرحله اکتساب نشان داد، ولی در مراحل یادداری و انتقال،
علیرغم برتری نسبی طرح های تمرین ترکیبی بر میزان خطاهای زمانبندی مطلق، تفاوت بین گروههای تمرینی معنیدار نبود. نتیجه
یری: یافتهها نشان می دهد تغییر پارامتر زمان، اثر تداخل زمینه ای را آشکار نکرده و از نظریه مگیل و هال) ۵۳۳۰ ) مبنی بر عدم
تفاوت معنی دار در تکالیف با برنامه حرکتی مشابه حمایت می کند.
کلید واژهها: تداخل زمینهای، پارامتر، زمانبندی مطلق، برنامه حرکتی تعمیم یافته.

حسین صمدی, حسن محمدزاده, علیرضا فارسی
PDF
1015-1022