نشریه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

دوره 6- شماره دو - پاییز و زمستان 1393

فهرست مطالب

مقالات

هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثير بازخورد هنجاری والگودهی بر اجرا و یادگیری مهارت سرویس والیبال بود. روش تحقیق: جامعه آماری شامل دانشجويان رشته‌های مختلف دانشگاه پیام نور دلفان بودند که از این میان60 نفر آزمودنی با ميانگين سني 6/1±5/21 سال به روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. به منظور همگن كردن شرکت‌کنندگان يك مرحله پيش آزمون10 كوششی به عمل آمد و بر اساس امتیازهای بدست آمده در پیش آزمون در 4 گروه 15 نفری همسان به صورت تصادفی قرار گرفتند و به مدت شش هفته و هر هفته دو جلسه به انجام تمرين پرداختند. 48 ساعت پس از مرحله اكتساب، آزمون يادداری كه شامل10 كوشش بود از آزمودني‌ها به عمل آمد. بعد از بررسی نرمال بودن داده‌ها و برابری واريانس‌ها، داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری تحلیل واریانس، تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شدند.  یافته‌ها: الگوي نتايج نشان می‌دهد که در مراحل اکتساب (001/0P=) و یادداری (001/0P=) گروه تمرینی بازخورد هنجاری مثبت و الگودهی ماهر عملکرد بهتری را نسبت به سه گروه تمرینی دیگر داشتند. نتيجه گيري: بر اساس نتایج تحقیق، ارائه بازخورد هنجاری مثبت با الگودهی ماهر اثر تسهیل کننده‌تری بر یادگیری مهارت سرویس والیبال دارد.

 

علی نقدی فتح آبادی, سیده ناهید شتاب بوشهری, قباد محرابیان
PDF
هدف : هدف پژوهش، تأثیر تمرین یک طرفه بر عدم تقارن جانبی پا در تکلیف ضربه روی پای فوتبال در دانشجویان پسر دانشگاه فروسی مشهد بود. روش تحقیق : تعداد 40 دانشجو در کلاس‌های تربیت بدنی عمومی ( 18 تا 24 سال) که تجربه بازی فوتبال به صورت حرفه‌ای و منظم را نداشتند و پای برترشان راست بود، انتخاب و به روش تصادفی و به تعداد مساوی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته و یک ساعت و نیم در هر جلسه به تمرین با پای چپ غیر برتر مطابق برنامه پرداختند. گروه کنترل فعالیتی غیر از انجام تکالیف زندگی روزانه نداشتند. آزمودنی‌ها در پیش‌ازمون، پس آزمون و 15 روز بعد تمرین در آزمون یادداری در تکلیف ضربه با روی پا شرکت کردند. به منظور تحلیل داده‌ها در گروه‌های تجربی و کنترل از آزمون‌های تحلیل واریانس مرکب، تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری و t مستقل استفاده شد. یافته‌ها : نتایج نشان داد تمرین یک طرفه سبب افزایش و پیشرفت قابل توجهی در عملکرد پای چپ و پیشرفت نه چندان قابل ملاحظه‌ای در عملکرد پای راست شده است. همچنین کاهش معنی‌دار شاخص عدم تقارن جانبی از پیش آزمون تا پس آزمون (002/0= p) و آزمون یادداری (003/0= p)، کاهش برتری پای راست در گروه تجربی بعد از تمرین یک طرفه را نشان داد.  نتیجه‌گیری : بر اساس این نتایج تصور می‌شود که برتری پا، تکلیف ویژه باشد و در نتیجه محدودیت‌های خاص در اکتساب هر تکلیف است و اصولأ از تجارب قبلی فرد در استفاده متمایز از اندام‌ها نشأت می‌گیرد.
سید مجتبی حسینی, مهدی سهرابی, تکتم امای, جواد فولادیان
PDF
هدف: هدف از تحقیق حاضر، تعیین اثر بازخورد آگاهی از اجرای تأییدی، تصحیحی و ترکیبی بر انگیزش درونی و یادگیری سرویس تنیس روی میز با پیچ پهلویی بود. روش تحقیق: هشتاد دختر مبتدی با دامنة سنی 15-16 سال با آرایش تصادفی در چهار گروه بازخورد تأییدی، تصحیحی، تأییدی-تصحیحی و تصحیحی-تأییدی قرار گرفتند. مرحلة اکتساب، شامل اجرای 120 سرویس تنیس روی میز در قالب 24 دسته کوشش پنج تایی بود. گروه تأییدی، بازخورد خلاصه روی حرکاتی که درست انجام داده بودند، گروه تصحیحی، بازخورد خلاصة تصحیحی روی حرکاتی که اشتباه انجام داده بودند و گروه تأییدی-تصحیحی و تصحیحی-تأییدی هر دو نوع بازخورد را با تناوب متفاوت دریافت کردند. روز بعد از مرحلة اکتساب، آزمون انتقال و ده روز بعد آزمون یادداری انجام شد. قبل و بعد از مرحلة اکتساب، شرکت کنندگان پرسشنامة انگیزش درونی را پر کردند. روشهای آماری تحلیل واریانس با اندازه گیریهای مکرر، آنالیز واریانس یکراهه و کوواریانس استفاده شد. یافته‌ها: گروه بازخورد تأییدی– تصحیحی در هر سه مرحلة اکتساب، یادداری و انتقال نمرات بالاتری نسبت به سه گروه دیگر به دست آورد. انگیزش درونی و زیرمقیاس­های آن در گروه تأییدی و تأییدی-تصحیحی از دو گروه دیگر بالاتر بود.
رضوان عباسیان بروجنی, رخساره بادامی
PDF
هدف: رنگ‌ها در زندگی انسان اهمیت زیادی داشته و تاثیرات بالقوه‌ای بر روان انسان می‌گذارند. از آنجائیکه محیط‌های ورزشی با رنگ‌های مختلف آمیخته شده اند، پژوهش حاضربه دنبال بررسی زمان واکنش انتخابی در مقابل محرکهای شنیداری در رنگهای مختلف بین ورزشکاران است. روش تحقیق:  پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی است و جامعه آماری آن را دانشجویان پسر دانشگاه تهران با میانگین سنی 22 سال تشکیل می‌دهد که از بین آنها 50 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و زمان واکنش انتخابی به محرک شنیداری دانشجویان به وسیله دستگاهYB-1000 ثبت شده است. یافته‌ها: جهت تحلیل داده‌ها از آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که زمان واکنش انتخابی به محرک شنیداری ورزشکاران در محیط آبی رنگ نسبت به محیط‌های قرمز، سیاه، سفید و عادی به طور معناداری بهتر بود(p<0/05). نتیجه‌گیری: نتیج تحقیق نشان داد که کاهش در زمان واکنش می‌تواند ناشی از افزایش در سرعت شناسایی محرک صوت و یا ناشی از افزایش سرعت پردازش اطلاعات شنیداری در سیستم پردازش اطلاعات انسان باشد.
احسان خواجوی راوری, احمد فرخی, قاسم بابایی زارچ, سعید سهیلی پور, محمود شیخ
PDF
هدف: هدف از پژوهش حاضر مطالعه اثر بازخورد خود کنترلی بر يادگيري مهارت موقعیت یابی خطی بزرگسالان 20 ساله مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم شهر همدان بود. روش تحقیق: شرکت‌کنندگان شامل 20 بزرگسال مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم بودند که بصورت تصادفی در دو گروه بازخورد خود کنترلی و جفت شده قرار گرفته و به تمرین مهارت موقعیت یابی خطی با چشمان بسته پرداختند. در طول مرحله فراگیری، به گروه بازخورد خود کنترلی بازخورد کیفی بصورت کلامی ارائه میگردید؛ در همین زمان به فرد جفت شده با آزمودنی گروه بازخورد خود کنترلی نیز چنین بازخوردی ارائه می‌شد. 24 ساعت بعد آزمودنی‌ها در آزمون یادداری که انجام 10 کوشش بدون دریافت بازخورد بود شرکت نمودند. یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر و آزمون تی نشان داد، تفاوت مابین دو گروه در طول مرحله اکتساب معنی دار نبود ولی در آزمون یادداری این تفاوت معنی دار بود (05/0p≤). نتیجه‌گیری: این یافته‌ها تایید مجددی بر این نکته می‌باشد که ارائه بازخورد خود کنترلی حتی در بزرگسالان با اختلالات ژنتیکی بدلیل درگیری فعالانه تر یادگیرنده در فرآیند یادگیری و افزایش انگیزش در یادگیرنده، برای  یادگیری سودمندتر می‌باشد.
محمدرضا اشتری
PDF
هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر یک دوره تمرین ایروبیک بر میزان اضطراب، استرس و خودکارآمدی افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) بود. روش تحقیق: جامعۀ پژوهش را زنان غیر فعال گزارش شدۀ انجمن ام اس شهر تهران در سال 1392 تشکیل دادند که از بین آنها 24 نفر به صورت تصادفی(سن=11±32 سال)انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند و به مدت هشت هفته به تمرینات ایروبیک پرداختند. برای ارزیابی میزان اضطراب و استرس و خودکارآمدی از پرسشنامۀ سنجش اضطراب و افسردگی( DAS-21) و مقیاس خودکارآمدی بدنی استفاده شد. روش این پژوهش نیمه تجربی، با طرح پیش آزمون پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. یافته‌ها: یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل کوواریانس چند متغیری کاهش چشمگیری در میزان اضطراب و استرس و افزایش خودکارآمدی را پس از تمرین ایروبیک نشان داد(001/0≥P). نتیجه‌گیری: تمرینات ایروبیک در کاهش اضطراب و استرس و افزایش خودکارآمدی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) تأثیردارد و  بر اساس ماهیت خود می‌تواند تأثیر مطلوبی بر این سه مؤلفۀ روانی داشته باشد.

 

فروغ رحمتی, زهرا پورآقایی اردکانی
PDF
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر تمرینات بینایی و مهارتی بر یادگیری مهارت فورهند تنیس روی میز بود. روش تحقیق: بدین منظور 40 دانشجوی دختر غیر ورزشکار دانشگاه شهید بهشتی، با میانگین سنی 78/0±50/21 سال، به طور داوطلبانه انتخاب و به­صورت تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. گروه‌ها شامل: تمرینات بینایی و تنیس روی‌میز، گروه تمرینات بینایی، گروه تمرینات تنیس روی‌میز و گروه کنترل بودند. آزمودنی‌ها پس از شرکت در پیش‌ازمون، که شامل آزمون دقت ضربات برای ارزیابی ضربه فورهند تنیس روی‌میز بود، به مدت 4 هفته تمرین داده شدند و سپس در جلسه پس‌ازمون و 24 ساعت بعد در آزمون یادداری شرکت کردند. یافته‌ها: برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی LSD در سطح معناداری 05/0› α استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که تمرینات بینایی و تنیس روی‌میز و تمرینات تنیس روی میز بر اکتساب (001/0P=) و یادداری ضربه فورهند تنیس روی میز (005/0P=) موثر بوده است. همچنین آزمون تعقیبی LSD نشان داد که تمرینات بینایی و تنیس روی‌میز تاثیر بیشتری بر یادگیری ضربه فورهند داشته است. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می‌شود که تمرینات بینایی به عنوان یک برنامه تمرینی مکمل در برنامه تمرینی ورزشکاران رشته تنیس روی میز گنجانده شود.
علیرضا فارسی, بهروز عبدلی, فهیمه بصیری
PDF