نشریه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

دوره 6 شماره 1-بهار و تابستان 1393

فهرست مطالب

مقالات

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر یک دوره برنامه ادراکی-حرکتی منتخب بر بهره ادراکی - بینایی کودکان پسر 5 تا 8 ساله شهرستان روانسر بود. روش‌ تحقیق: 92 دانش آموز با میانگین سنی4/1± 2/6 به روش خوشه ای-تصادفی انتخاب و در دو گروه تجربی وکنترل قرار گرفتند. از آزمودنی‌های هر دو گروه با استفاده از آزمون ادراک بینایی فراستیگ که پنج مولفه هماهنگی چشم و دست، ادراک تمیز طرح از زمینه، ادراک ثبات شکل، ادراک وضعیت در فضا و ادراک روابط فضایی را می‌سنجد، پیش آزمون گرفته شد و سپس گروه آزمایش به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه و هرجلسه به مدت 45 دقیقه یک دوره فعالیت‌های ادراکی-حرکتی را که منتج از نظریه ادراکی-حرکتی کفارت بود، گذراندند. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری در سطح (05/0>P) تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج تحلیل اثر گروه، اثر زمان و اثر تعاملی زمان در گروه را از لحاظ آماری معنادار نشان داد. نتیجه‌گیری: در کل الگوی نتایج حاضر پیشنهاد می‌كند كه برنامه‌های ادراکی-حرکتی منتج از نظریه ادراکی-حرکتی کفارت سبب بهبود بهره ادراکی-بینایی در کودکان می‌شود.
ایوب صباغی, علی حیرانی, بهرام یوسفی
PDF
هدف: هدف از تحقیق حاضر تعیین ارتباط سرسختی ذهنی با اضطراب رقابتی در واترپلویست‎های نخبه ایران بود. روش تحقیق: بدین منظور و برای جمع آوری اطلاعات از نسخه فارسی پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی در بین 41 واترپلویست نخبه استفاده وتکمیل گردید همچنین پرسشنامه اضطراب رقابتی نیز، یک ساعت قبل از شروع مسابقات به صورت انفرادی و در غیاب مربیان، در بین ورزشکاران توزیع و تکمیل شد. داده‌ها با استفاد از نرم‌افزار spss17 و با روش تحلیل همبستگی ارزیابی شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که مؤلفه اطمینان و ثبات در سرسختی ذهنی با اعتماد به نفس رابطه معناداری دارد(05/0>p) اما مولفه کنترل در سرسختی ذهنی با مولفه‌های اضطراب رقابتی یعنی اضطراب جسمانی رابطه منفی معنا دار و با اعتماد به نفس رابطه مثبت معنا داری نشان داد (05/0>p). همچنین در بررسی رابطه سرسختی ذهنی با مؤلفه اعتماد به نفس رابطه مثبت معنا داری   دیده شد و رابطه منفی معنا داری بین سرسختی ذهنی و مولفه‌های اضطراب جسمانی و اضطراب شناختی مشاهده گردید  (05/0>p ). نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان می‌هد که با افزایش سرسختی ذهنی،  دو مولفه منفی اضطراب رقابتی  یعنی اضطراب جسمانی و اضطراب شناختی کاهش یافته ولی مؤلفه اعتماد به نفس افزایش می‌یابد.
مهدی قاسمی, محمدعلی اصلانخانی, احمد فرخی
PDF
هدف: خودگفتاری یکی از مهارت‌های ذهنی است که ورزشکاران از آن برای اهداف مختلف استفاده می‌کنند. با توجه به اهمیت خودگفتاری در ارتباط با عملکرد، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر خودکارآمدی و یادگیری مهارت پرتاب دارت بود. روش تحقیق: روش پژوهش حاضر نیمه تجربی و آزمودنی‌های پژوهش 45  فرد مبتدی بودند که پس از آموزش مهارت طی یک جلسه و شرکت در پیش‌ازمون به طور تصادفی در سه گروه خودگفتاری آموزشی، خودگفتاری انگیزشی و کنترل تقسیم شده و به مدت 6 جلسه به تمرین جسمانی همراه با خودگفتاری ویژه گروه خود پرداختند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل صفحه و پیکان دارت، پرسشنامه خودکارآمدی و مقیاس ارزیابی خودگفتاری بود. تحلیل آماری داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS12 و از طریق آزمون‌های t همبسته و تحلیل واریانس مکرر با سطح معنی‌داری (05/0=α) انجام شد. یافته‌ها: تحلیل واریانس مکرر نشان داد که در اکتساب پرتاب دارت گروه خودگفتاری آموزشی برتر از سایر گروه‌ها بود (01/0>p). در خودکارآمدی بین گروه انگیزشی و آموزشی تفاوتی وجود نداشت (01/0<p)، اما هر دو گروه از گروه کنترل برتر بودند (01/0>p). نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که خودگفتاری آموزشی به اکتساب برتر منجر می‌شود همچنین علی‌رغم تاثیر مثبت خودگفتاری بر خودکارآمدی بین خودگفتاری آموزشی و انگیزشی تفاوتی در خودکارآمدی افراد وجود ندارد.

 

محمد کاظم واعظ موسوی, بهروز عبدلی, مصطفی محمدزاده سکل
PDF
هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط آمادگی بدنی ادراک شده، ادراک موفقیت و ویژگی‌های آنتروپومتریکی شمشیربازان جوان 14-19 ساله با عملکرد آنها بود. روش تحقیق: هشتاد و نه نفر شرکت کننده در مسابقات کشوری جوانان پسران سال 1391 انتخاب و ویژگی‌های آنتروپومتریکی آن‌ها مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ادراک موفقیت رابرتز و همکاران و آمادگی بدنی ادراك شده بودند. جهت ارزیابی نتایج ورزشکاران، رتبه‌بندی مسابقات مذکور ملاک قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن حاکی از ارتباط معنی‌دار مثبت میان رتبه و قد ورزشکاران سه اسلحه (05/0˂ ,P اپه،34/0-=r؛ فلوره،46/0-=r؛ سابر،60/0-=r)، نسبت طول دست برتر به قد با رتبه ورزشکاران سابر (05/0˂P، 45/0=r)و رابطه­ی منفی میان نسبت طول دو دست به قد با رتبه ورزشکاران فلور‌ه (05/0˂P، 45/0-=r) بود. از میان عوامل روان­شناختی، تنها خودگرایی با موفقیت ورزشکاران اپه رابطه­ی مثبت (05/0˂P، 40/0-=r) و با موفقیت ورزشکاران سابر رابطه­ی منفی داشت (05/0˂P، 54/0=r). نتیجه‌گیری: به ­نظر می‌رسد عامل قد در موفقیت ورزشکاران سه اسلحه حائز اهمیت است. همچنین خودگرایی به عنوان عاملی مثبت در ورزشکاران اپه و منفی در ورزشکاران سابر بود که نشان­دهنده نیازهای روانی مختلف میان این سه اسلحه است.
نصور احمدی, عبدالله سراجیان, رویا ذکری مندلجی, علی شریفی
PDF
هدف از تحقیق حاضر تعیین تاثیر خودگفتاری بر توجه و عملكرد ورزشكاران نخبه تیر و کمان بود. روش تحقیق: به این منظور 24 کماندار دختر و پسر به روش تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی (برای هر رشته هر گروه 12 نفر) جای داده شدند. پیش آزمون توجه در دو شرایط بدون حضور محرک مزاحم و با حضور محرک مزاحم به عمل آمد. همچنین ارزیابی عملکرد  در پیش آزمون با پرتاب  مجموعا 36 تیر صورت گرفت. سپس گروه آزمایش تحت آموزش خود گفتاری قرار گرفته و تمرین عملی انجام نمی‌دادند. بعد از 48 ساعت پس آزمون اجراء و توجه تکرار شد. از آزمون تحلیل واریانس مرکب و آزمون تعقیبی بونفرونی جهت تحلیل داده‌ها استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج نشان داد که، خودگفتاری تنها بر عملکرد زنان در رشته کامپوند (005/0 P =) اثر داشت در حالی که این اثر در عملکرد ریکرو زنان (34/0 P =) و در کامپوند مردان (47/0 P =) و ریکرو مردان (65/0 P =) معنا دار نبود.  همچنین، خودگفتاری بر توجه مردان و  زنان در شرایط با حضور محرک مزاحم و بدون حضور محرک مزاحم (05/0 < P) تاثیر معنی‌داری نداشت. نتیجه‌گیری:‌ با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان گفت که تاثیر خودگفتاری تنها بر عملکرد زنان در رشته کامپوند بیشتر است و تاثیر خودگفتاری بر توجه افراد جای تردید دارد و این اثر در هر دو حالت با و بدون حضور محرک مزاحم احتمالا در مردان و زنان یکسان می‌باشد.
نازنین بخت پور, علیرضا بهرامی, بتول پاشنگ
PDF
هدف:  عدم ‌تقارن‌حرکتی در اجرای مهارت‌هایی مانند شوت فوتبال که با دو سمت بدن قابل اجرا است اهمیت بسیاری دارد. از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر سازماندهی تمرین  بر عدم‌ تقارن‌ حرکتی پای کودکان 10-7 ساله در مهارت شوت فوتبال انجام شد. روش تحقیق: بدین منظور تعداد 50 پسر از3  مدرسه فوتبال با میانگین سنی 10/1 ± 26/8 سال (5چپ پا و بقیه راست پا) با روش نمونه­گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب و به طور تصادفی به پنج گروه تمرینی قالبی پای برتر-غیربرتر، قالبی پای غیربرتر-برتر، زنجیره‌ای، افزایشی وکنترل تقسیم شدند. به منظور تعیین پای برتر از آزمون پا برتری کورن، برای ارزیابی الگوی مهارت از مقیاس ارزیابی الگوی شوت روی پای امیرفخریان و برای سنجش دقت شوت از آزمون شوت مور-کریستین تعدیل شده برای کودکان استفاده شد. آزمون‌ها در3مرحله پیش‌ازمون، یادداری وانتقال برگزارشد. یافته‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که درآزمون یادداری و انتقال شاخص عدم تقارن حرکتی در دقت شوت در گروه کنترل بیشترین مقدار و در گروه تمرینی افزایشی کمترین مقدار را داشت. از طرف دیگر در آزمون یادداری میانگین شاخص عدم­تقارن­حرکتی در الگوی شوت درگروه تمرینی افزایشی‌ کمترین مقدار و در گروه قالبی پای غیربرتر-برتر بیشترین مقدار را داشت ولی در آزمون انتقال بین گروهها در این شاخص تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: در نتیجه تمرین افزایش سطح تداخل زمینه‌ای سبب کاهش عدم­تقارن حرکتی پای کودکان در شوت فوتبال شد. 

 

الهام دانشیار, افخم دانشفر, معصومه شجاعی
PDF
هدف: عملکرد تکالیف قامتی توسط برخی محدودیت‌های فیزیولوژیکی مانند نوفه ناشی از خستگی به خطر می‌افتد. هدف از این مطالعه بررسی اثر سطوح خستگی بر ساختار پویای تغییرپذیری نوسانات قامتی افرادی با سطوح متفاوت فعالیت جسمانی بود. روش تحقیق: روش تجزیه‌وتحلیل کمی بازپیدایی (RQA) جهت مقایسه ساختار پویای غیرخطی نوسانات قامتی سه گروه دانشجویان (12نفر)، تیراندازان مبتدی (6 نفر) و ماهر (6 نفر) پس از اعمال خستگی ایزومتریک بکار رفت. از پارامتر میانه حوزه فرکانس داده‌های الکترومیوگرافی و مقیاس ادراک خستگی بورگ به‌عنوان شاخص خستگی استفاده گردید. برای تعیین اثر شدت‌های خستگی بر متغیرهای تغییرپذیری سه گروه از تحلیل واریانس با اندازه‌های مکرر استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که خستگی اثر معنی‌داری بر ارزش دامنه کلی تغییرپذیری داشت درحالی‌که مقادیر درصد بازپیدایی، درصد ساختار و روند 3 گروه به طور معنی‌داری از 70 درصد خستگی افزایش یافت. نتیجه‌گیری: ظاهراً عملکرد همسان از طریق استراتژی تغییرپذیری جبرانی پارامترهای حرکتی ایجاد می‌شود و این اثر تحت تأثیر سطح فعالیت جسمانی قرار نمی‌گیرد. با این حال اثر اصلی گروه نشان‌دهنده سازگاری بیشتر ورزشکاران ماهر هنگام مواجه با خستگی برای حفظ عملکرد مطلوب است.

 

کامران شاهدوست, سعید ارشم, مهدی زمانیان
PDF