نشریه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

دوره 5-شماره 1- بهار و تابستان 1392

فهرست مطالب

علوم اجتماعی و رفتاری

هدف تحقیق: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرین نوروفیدبک برعملکرد و یادداری مهارت پرتاب دارت بود. روش تحقیق: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و شامل یک گروه تجربی و یک گروه کنترل بود. از میان داوطلبان 16 نفر به صورت روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده و در دو گروه 8 نفره به صورت مساوی جای گرفتند. تمرینات نوروفیدبک به مدت 15 جلسه، هر هفته 3 جلسه انجام شد. پروتکل تمرینی گروه نوروفیدبک، آلفا/تتا در ناحیه PZ و پروتکل تمرینی تتا/SMR در ناحیه C3 بود. اطلاعات حاصل از پیش آزمون و پس آزمون و یادداری از طریق اجرای تکلیف معیار شامل 10 پرتاب دارت جمع‌آوری شد. از روش آماری d کوهن و تحلیل تک آزمودنی برای گزارش یافته‌های تحقیق استفاده شد. نتایج: نتایج نشان داد که تمرین آموزش امواج مغزی آلفا/تتا و تتا/SMR باعث افزایش عملکرد و یادگیری مهارت پرتاب دارت در ورزشکاران مبتدی شد (p≤0.05). از این امواج می‌توان برای افزایش عملکرد ورزشی و بالا بردن توجه و تمرکز استفاده کرد. بحث و نتيجه‌گيري: نوروفیدبک پتانسیل بالقوه‌ای در بازآموزی فعالیت امواج مغزی برای بالابردن عملکرد مطلوب در ورزشکاران در رشته های مختلف دارد و با کمک پروتکل‌های آلفا/تتا و تتا/SMR می‌توان به ورزشکار در جهت افزایش عملکرد در ورزش‌هایی با نیاز های دقت بالا مانند پرتاب دارت کمک کرد.
مریم صالحی, حسن محمدزاده, محمد علی نظری
PDF
هدف تحقیق: هدف از انجام این پژوهش تعیین رابطه میان ویژگی های شخصیتی مربیان با روابط مربی- بازیکن از نگاه مربیان در لیگ برتر فوتبال ایران است. روش تحقیق: به این منظور تعداد 64 سرمربی و مربی در تیم های لیگ برتر خلیج فارس مورد مطالعه قرار گرفتند و مربیان با نمونه برداری غیر‌احتمالی و از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. تحقیق حاضر از نوع توصیفی، همبستگی و پیمایشی است. برای سنجش ویژگی‌های شخصیتی مربیان از آزمون استاندارد ویژگی‌های شخصیتی رهبر با چهار زیر مقیاس کمال‌گرایی، خود شیفتگی، خود کارآمدی و عزت نفس استفاده شد و برای سنجش رابطه مربی-بازیکن پرسشنامه استاندارد رابطه رهبر-پیرو مورد استفاده قرار گرفت. آلفای کرونباخ پرسشنامه‌ها به ترتیب 766 % و 802% محاسبه شد. با استفاده از نرم‌افزار SPSS19 از آزمون کلموگروف اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن جامعه و بر اساس آن از آزمون های متناسب پارامتریک یا ناپارامتریک مانند آزمون‌های t، همبستگی پیرسون و رگسیون چندگانه استفاده شد. فرض اصلی تحقیق با سطح اطمینان %99 تأیید شد و مشخص شد بین ویژگی‌های شخصیتی کمال‌گرایی، خود شیفتگی، خودکارآمدی و عزت نفس مربیان و رابطه مربی-بازیکن رابطه معنادار وجود دارد. همچنین با استفاده از آزمون رگرسیون چندگانه مشخص شد که بین کمال‌گرایی، خودشیفتگی، عزت نفس و کفایت نفس با رابطه مربی-بازیکن رابطه چندگانه وجود دارد، در پایان براساس نتایج به دست آمده از ضرایب استاندارد مشخص شد که در بین چهار متغیر بیشترین عامل تاثیرگذار بر رابطه مربی-بازیکن شاخص عزت نفس بوده است و کمترین تاثیرگذاری را کمال‌گرایی داشته است.
عباس فرهمندمهر, یعقوب بدری آذرین
PDF
هدف تحقيق: هدف از تحقيق حاضر مقايسه سبك‌هاي تفكر ورزشكاران رشته‌هاي ورزشي انفرادي و گروهي از طريق مطالعه تسلط ربع‌هاي مغزي بود. روش تحقيق: پژوهش حاضر از نوع علي – مقايسه‌اي مي‌باشد. جامعه تحقيق شامل كليه ورزشكاران عضو تيم‌هاي ورزشي دانشگاه‌هاي منتخب مشهد در سال 1392 (دانشگاه فردوسي، آزاد و علوم پزشكي) بود (198 نفر). تمامي ورزشكاران به عنوان نمونه آماري مورد مطالعه قرار گرفتند كه از اين جامعه تعداد 167 ورزشكار با ميانگين سني 3/21 سال (81 ورزشكار رشته‌هاي ورزشي گروهي و 86 ورزشكار رشته‌هاي ورزشي انفرادي) در تحقيق شركت كردند. براي جمع‌آوري داده‌ها از پرسش‌نامه سنجش تسلط ربع‌هاي مغزي هرمن استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از آزمون‌هاي كولموگروف اسميرنوف ، آزمون t مستقل و آزمون فريدمن استفاده شد. ويرايش و تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهاي 19SPSS و EXCEL انجام شد. نتايج: نتايج نشان داد بين ربع مغزي B ورزشكاران رشته‌هاي انفرادي و گروهي (004/0P=) و ربع مغزي C ورزشكاران رشته‌هاي انفرادي و گروهي (003/0P=) تفاوت معني‌داري وجود دارد به گونه‌اي كه در ربع B ورزشكاران رشته‌هاي انفرادي و در ربع C ورزشكاران رشته‌هاي گروهي نمره بالاتري را كسب كرده‌اند. همچنين نتايج نشان داد بين اولويت استفاده و برتري ربع‌هاي مغزي چهارگانه در ورزشكاران رشته‌هاي انفرادي (043/0p=)، رشته‌هاي گروهي (012/0p=) تفاوت معني‌داري مشاهده شد. بحث و نتيجه‌گيري: نتيجه اينكه ورزشكاران رشته‌هاي گروهي داراي سبك تفكر اجتماعي و گروهي بوده و در مقابل ورزشكاران رشته‌هاي انفرادي داراي سبك تفكر سازمان يافته مي‌باشند.
منیژه عربی, علی ثقه الاسلامي, جواد فولادیان
PDF
هدف تحقیق: تصمیم‌گیری یکی از مهم‌ترین عوامل کسب موفقیت در ورزش حرفه‌ای است که می‌تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار گیرد. از این رو هدف تحقيق حاضر بررسي اثر پیچ‌های متفاوت توپ بر اجرای تصمیم بازيکنان باتجربه تنيس روي ميز بود. روش تحقیق: نمونه آماری شامل 15 بازيکن باتجربه بود که به روش تصادفي از ميان بازيکنان تنيس روي ميز استان بوشهر انتخاب شدند. آزمون تصمیم‌گیری شامل اجراي دو نوع تصميم با پيچيدگي کم و زياد مي‌شد و پیچ‌های متفاوت هم شامل ساده، پیچ زیر، پیچ پهلوی راست و پیچ پهلوی چپ بود. از تحليل واريانس با اندازه‌گيري مکرر (4×2) و آزمون تعقیبی بونفرونی برای اثرات اصلی و تحلیل واریانس یک راهه و تی همبسته برای اثرات جزئی استفاده شد. نتایج: نتایج نشان داد که اثر اصلی پیچیدگی تصمیم معنادار بود، به گونه‌ای که اجرای تصمیم ساده با اختلاف معني‌داري بهتر از تصمیم پیچیده بود. اثر اصلی نوع پیچ هم معنادار بود و پیچ زیر کمترین، پیچ ساده بیشترین و پیچ‌های پهلو در حد وسط این دو قرار داشتند. اثر تعاملی پیچیدگی تصمیم و نوع پیچ معنادار نبود. بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به تحقيق حاضر به نظر مي‌رسد فرضيه نواحي مطلوب عملکرد هنين، به طور بهتري بتواند رابطه پیچ و اجرا را هم در مقایسه دو نوع تصميم و هم در پیچ‌هاي مختلف توپ توجيه کند. همچنین به بازیکنان توصیه می‌شود استفاده از سرویس‌هایی با پیچ زیر را در اولویت قرار دهند.
محبوبه جهانیان, مجید مرادی, سیده آسیه صفوی, اردوان محمدي باغملایی, رامین سیّاح مفضلی
PDF
هدف تحقیق: هدف اين تحقيق، رواسازي و تعيين پايايي نسخة فارسي "مقياس خود كارآمدي براي تمرين" در جامعة سالمندان شهر اصفهان بود. روش‌تحقیق: براي اين منظور 300 سالمند زن و مرد شهر اصفهان به طور در دسترس انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامة مشخصات فردي و مقياس خود كارآمدي براي تمرين جمع‌آوري شد. تحليل داده‌ها با محاسبة ميانگين و انحراف استاندارد، ضريب همبستگي پيرسون و تحليل عاملي اكتشافي و با نرم‌افزار SPSS-16 انجام شد. نتایج: نتايج تحليل عاملي اكتشافي به استخراج يك عامل با ارزش ويژة بالاي يك انجاميد كه %53 واريانس كل را تبيين كرد و "نسخة فارسي مقياس خود كارآمدي براي تمرين سالمندان" ناميده شد. پايايي دروني براي گويه‌ها بين 89/0 تا 91/0 و كل مقياس، 88/0 محاسبه شد.پايايي آزمون مجدد با فاصلة زماني 2 هفته (40 آزمودني و %50 زن) ضريب همبستگي پيرسون بين 77/0 تا 92/0 را براي گويه‌ها و 92/0 را براي كل مقياس به دست داد. بحث و نتیجه‌گیری: نتايج اين تحقيق، روايي و پايايي نسخة فارسي مقياس خود كارآمدي براي تمرين در سالمندان را تأييد كرد. اين پرسشنامه مي‌تواند با اهداف پژوهشي و آموزشي مورد استفاده قرار گيرد.
داریوش خواجوی, منصوره سهرابی دهاقانی
PDF
هدف تحقیق: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش معنوی و تاب‌آوری در بازیکنان فوتبال پسر رده سنی نوجوانان بود. روش تحقیق: پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی و به لحاظ هدف، کاربردی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش بازیکنان فوتبال پسر رده سنی نوجوانان با دامنه سنی 14 تا 17 سال می‌باشند که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس تیم‌های مس کرمان، مس رفسنجان، فجر سپاسی، فولاد خوزستان و استقلال اهواز به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری متغیرها از مقیاس هوش معنوی کینگ (2008) و مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2003) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها، ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان به‌کار برده شد. نتایج: نتایج بین نمره کلی هوش معنوی و خرده مقیاس‌های هوش معنوی (تفکر انتقادی وجودی، تولید معنی شخصی، آگاهی، توسعه حالت آگاهی) با تاب‌آوری همبستگی مثبت و معناداری نشان دادند. خرده مقیاس‌های هوش معنوی توانستند 24/0 از واریانس تاب‌آوری را پیش‌بینی کنند. بحث و نتیجه‌گیری: این یافته‌ها نشان می‌دهد افرادی که از لحاظ هوش معنوی در سطح بالایی قرار دارند در شرایط دشوار، تاب‌آوری بیشتری نشان می‌دهند.
حسین بهروزی, مهشید زارع زاده, علیرضا صابري کاخکی
PDF
هدف تحقیق: اختلال بصری به عنوان یک محدودیت فردی، می‌تواند باعث عدم ادراک بینایی کافی شده و بر همه جنبه‌های رشد کودک تأثیر بگذارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر یک دوره برنامه متناسب رشدی بر اساس مدل گالاهو بر رشد مهارت‌های جابجایی در پسران کم بینا شهرستان کرج بوده است. روش تحقیق: شرکت‌کنندگان در این مطالعه از کلیه کودکان پیش دبستانی پسر کم بینا، شهرستان کرج که در سال 93- 92 مشغول گذراندن دوره آمادگی بودند تشکیل شده است. با توجه به حجم کم جامعه مورد پژوهش تعداد 30 کودک کم بینا، با استفاده از نمونه‌های در دسترس انتخاب، و پس از انجام پیش آزمون اولریخ 2000 به صورت تصادفی در دو گروه برنامه متناسب رشدی و فعالیت‌های معمول روزانه طبقه‌بندی شدند. گروه اول به مدت 8 هفته‌ی 3 جلسه‌ای، و هر جلسه 45 دقیقه در تمرینات ویژه مهارت‌های جابجایی برمبنای مدل رشدی گالاهو، که شامل چهار بخش پیش-کنترل، کنترل، کاربرد و کارآمدی بود شرکت کردند. گروه دوم در این مدت فعالیت‌های روزانه خود را اجرا کردند. نتایج: نتایج حاصل از تحلیل کواریانس (آنکوا) نشان داد بين ميانگين باقیمانده نمرات جابجایی آزمودني‌ها بر حسب عضویت گروهی تفاوت معناداري وجود دارد (01/0P<). ميزان اين تأثیر برای رشد مهارت‌های جابجایی 41/0 در گروه برنامه متناسب رشدی بوده است. بحث و نتیجه‌گیری: حرکات هدفمند و تمرینات تخصصی مربوط به مهارت‌های پایه، با افزایش لذت از فعالیت بدنی، منجر به شرکت کودکان کم بینا در فعالیت‌های ورزشی سازمان‌یافته در آینده می‌شود.
مجید محمدي, مهران سلیمانی , محمود شیخ
PDF