نشریه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

دوره 4-شماره 2-پاییز و زمستان 1391

فهرست مطالب

علوم اجتماعی و رفتاری

هدف تحقیق: هدف از تحقیق بررسی اثر دستورالعمل های مختلف کانون توجه بر عملکرد دوی 20 یارد بود. روش تحقیق: بدین منظور 20 دانشجوی پسر رشته تربیت بدنی به صورت نمونه در دسترس انتخاب و در 4 شرایط مختلف کانون توجه درونی (تمرکز روی تاب دادن پاها)، توجه بیرونی نزدیک (تمرکز روی راندن پا به جلو و چنگ زدن کف زمین با پا)، توجه بیرونی دور (تمرکز روی مخروط بعد از خط پایان) و کنترل (بدون دستورالعمل توجهی) آزمون دوی 20 یارد را انجام دادند. آزمودنی ها در هرکدام از شرایط سه کوشش را انجام دادند. نتایج: نتایج تحلیل واریانس درون گروهی با اندازه گیری های مکرر نشان داد که شرکت کنندگان در شرایط توجه بیرونی (دور) به طور معنی داری بهتر از سه شرایط دیگر عمل کردند (05/0P <). بحث و نتیجه گیری: بنابراین پیشنهاد می شود برای اجرای بهینه استارت ها و عملکرد های سرعتی در ورزشکاران مبتدی دستورالعمل توجه بیرونی دور ارائه شود.
ایوب اسدی, حسین مسعودی, فروغ رامی
PDF
هدف تحقیق: پژوهش حاضر به منظور، بررسی اثرات تمرین رایانه ای بر اکتساب و یادداری مهارت شوت فوتبال انجام شد. روش تحقیق: در این تحقیق، 60 نفر از بین بازیکنان مدرسه فوتبال نیشابور با میانگین سنی 12 سال، به طور داوطلبانه شرکت کرده و به چهار گروه کنترل، رایانه، عملی و ترکیبی(رایانه، عملی)، تقسیم شدند و در پیش آزمون، مهارت شوت هر یک از فراگیران، با دو دوربین از نمای قدامی و جانبی تصویر برداری و توسط 5 ارزیاب، شاخص های تعیین شده نمره گذاری شد. پس از 18 جلسه تمرین، مجدداً آزمون اکتساب و 72 ساعت بعد، آزمون یادداری، مشابه پیش آزمون، مورد ارزیابی قرار گرفت و داده های بدست آمده با استفاده از تحلیل واریانس عاملی مرکب 2*4 و آزمون t وابسته مقایسه و با تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی دانکن، میزان اختلاف ها تعیین شد. نتایج: در آزمون اکتساب، بهبود مهارت برای هر سه گروه قابل قبول (05/0≥p )، و در آزمون یادداری نتایج حاکی از برتری گروه ترکیبی، در حفظ تداوم بهبود مهارت شوت آزمودنی ها بود (05/0≥ p). بحث و نتیجه‌گیری: اگر چه انجام تمرین‌های صرفاً رایانه ای و یا عملی، به عملکرد بهتر منجر شد، اما انجام تمرین های ترکیبی، حفظ تداوم بیشتر این پیشرفت را بدنبال داشت.
امیر مقدم, علیرضا فارسي, احمد دهنوی
PDF
هدف تحقیق: امروزه استفاده از انواع موسیقی در حیطه ورزش و توان‌بخشی مورد توجه قرار گرفته‌است، اما نتایج مطالعات در مورد اثربخشی آن‌ها متفاوت است. هدف این پژوهش بررسي تأثیر گوش‌دادن به چهار نوع موسیقی آرام‌بخش، موسیقی امواج مغزی، موسیقی مهیج و موسیقی ترکیبی حين اجراي فعاليت ‌بدني استقامتي شديد بر بهبود میزان درک فشار کار و زمان، میزان احساس توانمندی، میزان احساس و شدت خستگی بود. روش‌‌تحقيق: ۱۰نفر از دانش آموزان تربیت ‌بدنی دختر دبیرستان ورزش استان لرستان به طور داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. هرآزمودنی بر اساس توانایي خود تا افت قند خون در حد شاخص گزارش شده در پيشينه‌ی تحقيق (٧۸/۳ ميلي‌مول بر ليتر)، تمرين استقامتي شديد رابه صورت متقاطع طي پنج روز جداگانه که پس از هر روز یک روز بازگشت به حالت اولیه در نظر گرفته شده ‌بود، اجراکردند. شدت خستگی، میزان درک فشارکار و زمان و ميزان احساس توانمندي و خستگي بلافاصله پس از اتمام فعالیت‌ بدني اندازه‌گيري شد. نتایج: نتایج تحقیق نشان‌داد که گوش‌دادن به انواع موسیقی حين اجراي فعاليت ‌بدني استقامتي شديد تأثیر معنی داری بر کاهش میزان درک فشار کار و زمان، افزايش میزان احساس توانمندی، کاهش میزان و شدت خستگی دارد (p <0.05). بحث و نتيجه‌گيري: به طور کلی می توان گفت موسیقی مي‌تواند به عنوان انگيزاننده‌ی روان‌شناختي، تسهيل کننده‌ی حالات خلقي مثبت و کاهش‌دهنده‌ی درک فشارکار و زمان عمل نمايد، به خصوص موسيقي ترکیبی می تواند بیشترین تأثیر را بر بهبود برخی شاخص‌هاي روان‌شناختي حين اجراي فعاليت ‌بدني استقامتي شديد داشته باشد.
صدیقه طاهرزاده, علی کاظمی, راضیه گرجی ازندریانی
PDF
هدف تحقیق: هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی اثر یک دوره تمرینات ایروبیک بر مبنای مدل گالاهو بررشد مهارت‌های حرکتی دستکاری در دانش‌آموزان پسر مقطع اول ابتدایی شهرستان کرج بوده است. روش روش تحقیق: به همین منظور تعداد 30 نفر پس ازتکمیل پرسشنامه ویژگی‌های فردی، از مدرسه‌ ابتدایی اندیشه انتخاب، و پس از انجام پیش آزمون رشد حرکتی مهارت‌های بنیادی دستکاری اولریخ 2000 به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره جای داده شدند. گروه اول به مدت 8 هفته، هفته‌ای 2 جلسه و هر جلسه 45 دقیقه در تمرینات ایروبیک که شامل گرم کردن به مدت 10 دقیقه با گام آسان و حرکات کششی و تمرین به مدت 30 دقیقه با حرکات ساده ایروبیک و 5 دقیقه بازگشت به حالت اولیه بود شرکت کردند.گروه دوم در این مدت فعالیت‌های معمول مدرسه را زیر نظر معلم خود گذراند، در پایان جلسه 16 پس آزمون به عمل آمد و نتایج ثبت گردید. نتایج: نتایج حاصل از آزمون tنشان داد که گروه تمرینات ایروبیک (634/5t =) عملکرد بهتری در مهارت‌های دستکاری نسبت به گروه فعالیت‌های معمول مدرسه (06/2t= ) داشته است. همچنین تفاوت بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه تمرینات ایروبیک معنادار بود (05/0p <). بحث و نتیجه‌گیری: مطابق دیدگاه گالاهو تمرینات ایروبیک با بهبود هماهنگی در حرکات، همچنین با ایجاد تحرک و غنی-سازی محیط منجر به رشد مهارت‌های حرکتی دستکاری در کودکان می‌شوند. از این رو به مربیان توصیه می‌شود که فعالیت‌های ایروبیک جهت ریتمیک بودن و ایجاد نشاط، در برنامه درسی تربیت بدنی قرار دهند.
مجید محمدي, مهران فقیه سلیمانی, محمود شیخ, فرشید طهماسبی
PDF
هدف تحقیق: اختلال هماهنگی رشدی وقتی رخ می‌دهد که در رشد مهارت‌های حرکتی تأخیر بیفتد، یا در انجام حرکات هماهنگ مشکلاتی بروز کند، عملکرد کودک مبتلا به این اختلال در فعالیت‌های روزمره‌ای که نیازمند هماهنگی حرکتی است، پایین‌تر از سطح مورد انتظار برای سن و هوش اندازه‌گیری شده آن است و به دلیل بیماری‌های جسمانی و روان‌شناختی نیست. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیرات احتمالی تمرینات ژیمناستیک بر کارکرد توجه کودکان پسر دارای اختلال هماهنگی ‌رشدی 8 تا 10 ساله شهر تهران بود. روش تحقیق: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی بود. 34 کودک دارای اختلال هماهنگی ‌رشدی 8-10 ساله، به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو‌ گروه آزمایش (19 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. ابزار تحقیق جهت غربالگری‏‏، پرسشنامه اختلال هماهنگی رشدی و آزمون هوش ریون بودند. همچنین جهت ارزیابی متغیرهای وابسته از پرسشنامه‌ی عصب-روان‌شناختی کانرز استفاده شد. سپس گروه آزمایش برنامه حرکتی مداخله‌ای ژیمناستیک را برای هشت هفته دریافت کردند. تحلیل آماری با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیره در سطح معنا داری 0.001p ≤ انجام شد. نتایج: بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری در تمامی متغیرهای کارکرد توجه (0.001p≤، a330.265F=) مشاهده شد. بحث و نتيجه گيري: نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه برنامه تمريني ژیمناستیک مي تواند بر بهبود کارکرد توجه کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی مؤثر باشد. از این رو به مدارس پیشنهاد می شود که با استفاده از تمرینات ژیمناستیک می‌توان به کاهش اختلال کارکرد توجه در این کودکان کمک کرد.
حجت ا... امینی
PDF
هدف تحقیق: هدف مطالعه حاضر بررسی اثر بازخورد خودکنترلی و سطح مهارت الگو در شرايط تمرین بدنی و مشاهده ای بر مهارت سرویس والیبال در نوجوانان بود. روش تحقیق: 120 نفردانش آموز (با میانگین سنی 85/0 ± 2/11)، انتخاب و پس از گرم کردن، هر نفر 20 سرویس ساده را به عنوان پیش آزمون انجام داده و بر اساس نمراتشان در گروههاي 12گانه به صورت همسان گمارش شدند. مرحله تمرین شامل چهار هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه شامل 2 بلوک 15 کوششی یا مشاهده ای بود. در پایان آخرین جلسه تمرینی آزمون اكتساب و پس از 48 ساعت آزمون یادداری انجام شد. نتایج با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکراهه، تحلیل واریانس عاملي و آزمون تی وابسته تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: در مرحله اكتساب و یادداری، اثر اصلي نوع بازخورد معني دار بود ( 004/0 =p و 736/9=F). گروه هايي كه بازخورد خود كنترل دريافت كرده بودند، فارغ از اينكه متعق به كدام گروه باشند، از نمرات بالاتري برخورداربودند. اما اثر اصلي سطح مهارت الگو (502/0=, p 460/0=F)، و تعامل نوع بازخورد در سطح مهارت الگو(893/0=p و 018/0=F)، معني دار نبود. همچنين نتايج نشان داد كه اثر اصلي گروه معني دار بوده (000/0 =p و 347/26=F) و گروههای ترکیبی (بدنی همراه مشاهده)، دارای بهترین عملكرد در هر دو مرحله آزمون بودند و گروههای تمرین بدنی بر گروههای مشاهده ای برتری داشتند. بحث و نتيجه گيري: يافته هاي حاضر اثر مثبت بازخورد خودکنترلی در شرايط تمرين مشاهده ای و مزيت تركيب تمرين مشاهده- بدني در مقايسه با تمرين مشاهده‌اي صرف را نشان مي دهد.
علی حیرانی, ایوب صباغی, اسماعیل نیکزاد
PDF
هدف تحقیق: کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی دچار نقص در کارکردهای حسی حرکتی می‌باشند. از این رو هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیرات احتمالی تمرینات توپ سوئیسی بر کارکردهای حسی- حرکتی در کودکان پسر دارای اختلال هماهنگی‌رشدی 5 تا 6 ساله شهر اصفهان بود. روش تحقیق: نمونه پژوهش شامل 30 پسر 5 تا 6 ساله (43/0 ± 41/5) دارای اختلال هماهنگی‌رشدی در شهر اصفهان بود که با استفاده از آزمون‌های غربالگری انتخاب و به صورت تصادفی در دو‌ گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. ابزار تحقیق جهت غربال‏‏، پرسشنامه اختلال هماهنگی رشدی ویلسون و آزمون هوش ریون بودند. همچنین جهت ارزیابی متغیرهای وابسته از پرسشنامه‌ی عصب- روان‌شناختی کانرز استفاده شد. طرح تحقیق به صورت پیش‌آزمون- پس-آزمون بود که گروه آزمایش برنامه حرکتی مداخله‌ای تمرین با توپ سوئیسی را به مدت 8 هفته انجام دادند و گروه کنترل هیچ تمرین و مداخله‌ای را دریافت نکرد. به منظور تعیین اثر بخشی تمرین با توپ سوئیسی از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکوا) استفاده شد. نتایج: یافته‌ها تاثیرمعنی دار تمرین با توپ سوئیسی را برای گروه آزمایش در تمامی متغیرها به غیر از عملکرد لامسه و استشمام نشان داد (05/0p≤). بحث و نتيجه‌گيري: با توجه به یافته های این پژوهش مبنی بر تأثیر تمرین با توپ سوئیسی بر بهبود کارکردهای حسی حرکتی در کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی به مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی پیشنهاد می‌شود از این تمرینات بهره گیری نمایند.
فهیمه سلیمانی درچه, پروانه شفیع نیا, مهدی ضرغامی
PDF