نشریه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

دوره 4- شماره 1-بهار و تابستان 1391

فهرست مطالب

علوم اجتماعی و رفتاری

هدف تحقیق: بررسی تاثیر برنامه‌ی آموزش هوش هیجانی بر عملکرد ورزشی دانش آموزان ورزشکار دبیرستان تربیت بدنی شهر تبریز است. روش تحقیق: این تحقیق نیمه تجربی بوده و با طرح پیش آزمون و پس آزمون و با گروه کنترل انجام شده است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانش آموزان دبیرستان تربیت بدنی تختی شهر تبریز است که رشته ی تربیت بدنی را آموزش می بینند. از بین 120 دانش‌آموز جامعه تعداد 48 دانش آموز برای نمونه انتخاب شدند و در 3 رشته ورزشی قرار گرفتند. ابتدا برنامه‌ی آموزش هوش هیجانی دانیل گلمن به مدت 5 هفته برای دانش آموزان گروه تجربی آموزش داده شد و بعد عملکرد دانش آموزان با استفاده از آزمون استاندارد ایفرد در سه رشته‌ی بسکتبال، والیبال و هندبال مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین داده‌های تحقیق با استفاده از آزمون آماری تی در سطح اطمینان 95/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج: نتایج تفاوت معناداری بین گروه کنترل و تجربی در رشته های والیبال و هندبال در پس آزمون را نشان داد. گروه تمرین داده شده در رشته های والیبال و هندبال در پس آزمون بهتر از گروه کنترل عملکرد داشته و نمرات بهتری کسب کردند. در ضمن نتایج تفاوت معناداری را در نمرات عملکرد گروه کنترل و تجربی در رشته بسکتبال نشان نداد.
حسن محمدزاده, حسن هلالی اقدم
PDF
هدف تحقیق: هدف از انجام این پژوهش، بررسی و مقایسه زمان پاسخ سالمندان فعال و غیر فعال با سطوح مختلف شاخص توده بدنی بود. روش تحقیق: حجم نمونه شامل 60 مرد سالمند بود (30 نفر فعال و 30 نفر غیر فعال) پس از تعیین سطوح شاخص توده بدنی، آزمودنی های هر گروه به سه سطح پایین، متوسط و بالای شاخص توده بدنی تقسیم شده و زمان پاسخ آن‌ها بوسیله آزمون میدانی زمان حرکت و پاسخ انتخابی نلسون اندازه گیری شد. نتایج: نتايج آزمون تحلیل واریانس دوطرفه نشان داد تاثیر متغییرهای فعالیت‌بدنی تحلیل واریانس دوطرفه نشان داد تاثیر متغییرهای فعالیت‌بدنی، شاخص توده‌بدنی و همچنین تاثیر متقابل دو متغیر بر زمان‌پاسخ ازنظر آماری معنادار بود (05/0p<). آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه تفاوت معنی‌داری را بین آزمودنی‌های 3سطح گروه فعال نشان نداد (576/0p=). اما تفاوت بین 3سطح غیرفعال معنادار بود (001/0p=). نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه آزمودنی‌های فعال و غیرفعال نشان داد که تفاوت معناداری بین آزمودنی‌های سطح پایین شاخص توده‌بدنی وجود ندارد (661/0p=) اما زمان پاسخ آزمودنی‌های دوسطح متوسط و بالای شاخص توده‌بدنی گروه فعال، بطور معناداری کوتاه‌تر از گروه غیرفعال بود (05/0p<). بحث و نتیجه گیری: با توجه به اینکه نتايج پژوهش حاضر نشان داد افراد غیرفعال با سطح پایین شاخص توده‌بدنی، زمان پاسخ کوتاهتري نسبت به افراد با سطوح بالاتر دارند، سالمندان باید از طریق پرداختن به فعالیت‌های بدنی، شاخص توده‌بدنی خود را درحد مطلوب حفظ کنند.
عبدالرحمن خضری, رسول حمایت طلب
PDF
هدف تحقیق: هدف از انجام این پژوهش تعیین اثر تمرین یوگا بر کاهش افسردگی زنان آزاردیده شهر کرمانشاه بود. روش تحقیق: بدین منظور از میان زنان آزار دیده مراجعه كننده به اورژانس اجتماعی کرمانشاه، 30 نفر که افسردگی آنان توسط آزمون بک تایید شده بود، با دامنه سنی 40-20ساله (میانگین:9/28 ; انحراف معیار:4/3) به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی ساده در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه جایگزین شدند. پس از اجرای هشت هفته تمرینات یوگا (هر هفته دو جلسه، هر جلسه 90 دقیقه، شامل چرخش آگاهی، حرکات کششی، آساناها، و شاواسانا) از طریق آزمون افسردگی بک مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند. نتایج: میانگین گروه‌ها با استفاده از آزمون کوواریانس نشان داد که تمرینات یوگا افسردگی زنان گروه آزمایش را کاهش داده است (81/6=F ، 001/0p< ). بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج، انجام تمرینات ساده، مفرح و کم هزینه یوگا با کاهش افسردگی زندگی زنان آزار دیده همراه است و می‌توان با به کارگیری این تمرینات در راستای بهبود مشکلات روان شناختی زنان آزار دیده گام برداشت.
عادله زهتاب نجفی, سید محمدکاظم واعظ موسوی, سیده افروز موسوی, صفورا سالمی
PDF
هدف تحقیق: این تحقیق با هدف بررسی یک دوره تمرینات فشرده پیش از فصل بر برخی حالات روانی (سر‌زندگی، خشم، سردرگمی، افسردگی، خستگی و تنش) بانوان تکواندوکار نخبه در رده نوجوانان وجوانان انجام شد. روش تحقیق: شرکت کنندگان شامل 12 نوجوان، با میانگین سنی71/0± 5/15 سال و 12 جوان، با میانگین سنی 9/1± 43/20 سال که دارای حداقل 3 سال سابقه مستمر تکواندو در سطوح ملی بود، برای سنجش حالات روانی از مقیاس خلقی برومز طی سه مرحله (مرحله اول شروع اردو، مرحله دوم هفته 6، مرحله سوم هفته 12 تمرین) استفاده شد. روش پژوهش از نوع نیمه تجربی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t، در سطح معنی داری 5% استفاده شد. نتایج: نتایج نشان دادند که همه خرده مقیاس های حالات روانی در مرحله دوم تمرین بانوان تکواندو کار نخبه رده نوجوانان و جوانان افزایش معنی‌داری یافته است. همچنین در پایان هفته ششم تا دوازدهم این تمرین‌ها بر میزان سردرگمی شرکت کننده‌ها افزایش معنی داری داشته است. یافته‌ها نشان داد، تمامی خرده مقیاس‌های عوامل روانی در مراحل مختلف تمرین (خشم، سردرگمی، افسردگی، خستگی، تنش) به جزء شاخص سرزندگی در تکواندوکاران جوان به طور معنی داری پایین‌تر از تکواندوکاران نوجوان بوده است. بحث و نتیجه گیری: به طور کلی می‌توان گفت نوع و شدت تمرینات در تغییر شاخص‌های حالات روانی و خلق و خو حائز اهمیت می‌باشد، همچنین شدت بالای تمرینات هیچ گونه تأثیر مثبتی بر کاهش مؤلفه‌های منفی روانی نداشته، بلکه به افزایش افسردگی، سردرگمی و خشم نیز منجر می شود.
افسانه شیخی, جواد فولادیان, سید مجتبی حسینی, منیژه عربی
PDF
هدف تحقیق:تحقيقات قبلي نشان داده ارائه بازخورد براساس تقاضاي فراگير براي يادگيري موثر است وكنترل خارجي ارائه بازخورد بعد از كوشش‌هاي موفق نسبت به كوشش‌هاي ناموفق به نتايج بهتري مي‌انجامد. هدف تحقيق حاضر تاثير درخواست بازخورد بعد از كوشش‌هاي موفق و ناموفق در شرايط خودكنترلي بود. روش تحقیق: 30 دانشجوي دانشگاه شهيد بهشتي به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند و تكليفي را كه شامل فشار دادن دكمه‌هاي2 ،4 ،6 و 8 صفحه كليد كامپيوتر با انگشت سبابه دست راست و با فواصل زماني به ترتيب 300 و 200،400 ميلي‌ثانيه بود (زمانبندي نسبي33.3و44.4و22.2 درصد)، در مراحل اكتساب و يادداري بود اجرا كردند. در مرحله انتقال فواصل زماني 1.5 برابر بود ولي زمان‌بندي نسبي بدون تغيير باقي مانده بود. شركت كنندگان براساس كوشش‌هايي كه براي دريافت بازخورد انتخاب كرده بودند و با پاسخ‌دهي به پرسشنامه پاياني به گروه كوشش‌هاي موفق و ناموفق تقسيم شدند. از آزمون t مستقل جهت مقايسه گروه‌ها استفاده گرديد. نتایج: نتايج تحقيق حاضر تفاوتي بين دو گروه در هيچكدام از مراحل تحقيق نشان نداد. بحث و نتیجه‌گیری: اين امر نشان مي‌دهد فراگيران بدون توجه به موفق يا ناموفق بودن، كوششي را كه براي دريافت بازخورد انتخاب مي‌كنند از فوائد سودمند آن بهره‌مند مي‌گردند.
جواد عظیمی راد, مهدی نمازی زاده, محمد علی اصلانخانی
PDF
هدف تحقیق: هدف از اين تحقيق بررسي کارایی نظریه رفتار سازمان یافته در تبیین مصرف مکمل در ميان كشتي گيران نخبه ملی بود. روش تحقیق: به همین منظور، 146 نفر از کشتی‌گیران تیم‌هاي ملی ايران که در سال هاي 1389 و 1390 در اردوهای انتخابی و آماده‌سازی شرکت در مسابقات آسیایی و جهانی شركت داشتند به عنوان گروه نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه زمينه‌يابي مکمل‌هاي ورزشي هاسمن (2006) استفاده شد. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج: نتایج نشان داد که مدل اندازه‌گیری نظریه رفتار با برنامه از برازش ضعیفی برخوردار است. به هرحال، مولفه‌های مدل تقریبا 59% واریانس قصد رفتاری را تبیین می‌کنند. هنجارهای ذهنی قوی‌تری (β = 0/65) و کنترل رفتاری ادراک شده (β = 0/07) ضعیف ترین شاخص پيش بين بود. بحث و نتیجه‌گیری: در مجموع نظریه رفتار با برنامه قادر است میزان قابل توجهی از واریانس قصد رفتاری را در ارتباط با مصرف مکمل‌های ورزشی در کشتی‌گیران نخبه تبیین کند.
رامین امیرساسان
PDF
هدف تحقیق: هدف پژوهش حاضرارزیابی انتقال حرکات نامتقارن دودستی به حالت عکس آن بود و مدل‌های مطرح شده در مورد حرکات همزمان دودستی، بویژه مدل برنامه حرکتی تعمیم یافته مورد بحث قرار گرفت. این پژوهش استقلال اندام مجری از حافظه حرکتی با استفاده از یک تحقیق انتقال را نشان می دهد. روش‌ تحقیق: ابزار مورد استفادهاین تحقیق شامل دو دستگاه قلم نوری G-Note7100 که به دو دستگاه لپ‌تاپ با پورت USB اتصال می‌یافت، می‌باشد. آزمودنی‌های این تحقیق را دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران (تعداد 28 نفر) تشکیل دادند که همگی راست دست بودند و تکلیف هماهنگی دودستی نامتقارن را تمرین می‌کردند. نیمی از آزمودنی‌ها تکلیف را بصورت دست راست ستاره- دست چپ خط را تمرین می‌کردند و الگوی انتقال بصورت عکس تمرین بود. نتایج: نتایج تحقیق حاضر شواهدی قوی از انتقال مثبت حرکت هماهنگی دودستی کشیدن ستاره- خط، به حالت عکس آن رانشان داد. بحث و نتیجه‌گیری: انتقال مثبت بین اندامی در این تحقیق به تاثیر مثبت تجربه قبلی عملکرد مهارتی بوسیله اندام مجری دیگر اشاره دارد و بنابراین استقلال اندام مجری از حافظه حرکتی را نشان می دهد. این انتقال مثبت از نظریه برنامه حرکتی تعمیم یافته اشمیت و ماهیت مستقل مجری از بازنمایی حافظه‌ای برای مهارت‌های دودستی حمایت می کند. از نتایج تحقیقات مختلف به همراه تحقیق حاضر شاید بتوان چنین استنباط کرد که استقلال اندام مجری از حافظه حرکتی در حرکات هماهنگی دودستی به تفاوت در ویژگی‌های خاص حرکت دو دست بستگی دارد. این شواهد نشان می‌دهد که ارائه حرکتی، مستقل از اندام مجری است که نشان می‌دهد مهارت حرکتی را می‌توان به اندام‌های مجری متنوعی نسبت داد.
محمدرضا دوستان, کبری بویری, مریم زیلایی بوری, مهدی صیفوریان
PDF