نشریه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

دوره 3- شماره 2-پاییز زمستان 1390

فهرست مطالب

علوم اجتماعی و رفتاری

هدف تحقیق: برخی عوامل روانی از جمله انگیزش و مهارت هاي شناختی وجود دارند که در سطوح مختلف رقابت، تاثیر قابل توجه ی بر عملکرد ورزشکاران می گذارند. هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین جو انگیزشی ادراك شده و عملکرد ورزشکاران نخبه و غی ر نخبه در آزمون هاي زمان واکنش، پیش بینی و هماهنگی دو دستی بود. روش تحقیق: روش تحقیق از نوع همبستگی بود. بدین منظور 44 24 ) دو سطح نخبه و غیر نخبه از بین ورزش هاي تیمی وانفرادي به طور تصادفی انتخاب شدند. در ± ورزشکار دانشگاهی (با میانگین سن 7 دستگاه زمان و اک نش چند انتخا بی، دستگاه ،(PMCSQ- این تحقیق از نسخه دوم پرسش نامه جو انگیزشی ادراك شده در ورزش ( 2 پیش بینی باسین و دستگاه هماهنگی دو دستی استفاده شد. جهت گزارش امتیازات ورزشکاران در متغیره اي تحقی ق از روش ه اي آمار توصیفی و براي بررسی ارتباط جو انگیزشی ادراك شده با مهارت ه اي ادراک ی- حرکت ی از آزمون همبستگ ی پیرسون استفاده شد و دقت هماهنگ ی (p=0/ پیش بینی ( 030 ،(p=0/ یافته ها: نتایج نشان داد که بین جو تکلیف- محور با زمان واک نش ( 021 .(P≤0/05) ارتباط معناداري وجود داشت. همچنین نتایج حاکی از آن بود که ورزشکاران نخبه ازجو انگیزشی تکلیف محور بالاتري (p=0/047) برخوردارند. بحث و نتیجه گیري : با توجه به یافته هاي این پژوهش و تحقیقات مشابه، عملکرد ورزشکاران به طور آش کاري تحت تأ ثیر ویژگی هاي روانی قرار می گیرد. پیشنهاد می شود که در محیط هاي آموزشی فضاي انگیزشی تکلیف – محور ایجاد شود تا به افز ایش انگیزش فراگیرندگان کمک کند. چنین شرایطی می تواند موجب بهبود پردازش اطلاعات و هماهنگی ساختارهاي عصبی عضلانی شود.
علی حیرانی, مسلم رحمانی, امیر وزینی طاهر, زهرا سوری
PDF
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر دو متغیر روانشناختی فردي شامل اعتماد به نفس و انگیزش درونی بازیکنان و دو متغی ر روانشناخت ی اجتماعی تیمی شامل انسجام و کارآمدي تیمی بر عملکرد تیم ه اي والیبال دانشجویی بود . روش شناسی : از ب ین 120 ورزش کار 10 تیم ،( شرکت کننده در مسابقات والیبال دانشجویان پسر دانشگاه هاي آزاد منطقه 10 کشور چهار پرسشنامه محیط گروهی (ک ارون و همکاران ، 1985 کارآمدي تیمی (فلتز و لیرگ، 1998 )، اعتماد به نفس ورزشی (ویلی، 1986 )، و پرسشنامۀ انگیزه درونی (مک آلووي و همکاران، 1989 ) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شدند. براي ارزیابی عملکرد تیم ها، جدول رده بندي در انتهاي مسابقات به سه قسمت تقسیم شد. 4 تیم اول جزء تیم هاي موفق، 3 تیم بعدي جزء تیم ه اي کمتر موفق و 3 تیم آخر به عنوان تیم هاي ناموفق درنظر گرفته شدند. یافته ها: نتایج نشان داد، بازیکنان تیم هاي موفق نسبت به تیم هاي کمتر موفق و ناموفق اعتماد به نفس و کارآمدي تیمی بیشتري داشتند. البته تفاوت معناداري بین اعتماد به نفس بازیکنان تیم هاي کمتر موفق و ناموفق دیده نشد. همچنین یافته ها نشان دادند تفاوت معناداري بین انگیزش درونی بازیکنان و سطوح انسجام تیمی تیم هاي موفق، کمترموفق و ناموفق وجود ندارد. روابط متغیرهاي پژوهش نشان داد، رابطه مثبت و معناداري بین کارآمدي تیمی ب ا می زان اعتماد به نفس بازیکنان تیم ه ا وجود دارد نتیجه گیري : به طورکلی، .(r=0/ همچنین بین انگیزش درونی بازیکنان با انسجام تیمی رابطه مثبت و معناداري مشاهده شد ( 41 .(r=0/41) یافته ها از تأثیر این ویژگی هاي بازیکنان و پویایی گروه بر ملکرد و موفقیت تیمی حمایت می کند
میثاق حسینی کشتان, رحیم رمضان نژاد, مهرعلي همتی نژاد, محمد ریحانی, کاظم دانش ثانی
PDF
هدف تحقیق: کانون توجه افراد می تواند تأثیر معنادار روي اجرا و یادگیري مهارت هاي حرکت ی داشته باشد. نظم بخش یدن به منابع اطلاعاتی موجود در محیط و آماده سازي عمل سبب افزایش بازدهی حرکات شده و تعیین کنندة چگونگی روانی و همسانی حرک ت، دقت پاسخ و در نهایت اجراي حرکت می باشد. هدف از این پژوهش، تعیین تأثیر دستورالعم لهاي کانون توجه درونی و بیرونی تکلیف فراقامتی بر عملکرد و یادگیري کنترل قامت بود. روش تحقیق: در این آزمایش 33 دانشجوي پسر دانشگاه فردوس مشهد با م ی انگین سن ی 21/12±1/43 به صورت داوطلبانه شرکت نمودند و براساس نمره ثبات کلی در پیش آزمون به سه گروه 11 نفري توجه بیرونی، درونی، و کنترل به طور تصادفی تقسیم شدند. از آزمودنی ها خواسته شده بود با استفاده از دستورالعم لهاي ارائه شده روي تکلیف فراقامتی، کنترل قامت خود را روي دستگاه تعادلی بایودکس حفظ کنند. دستورالعمل ها در ارتباط با توجه به میله اي که به صورت افقی در دست داشتند (توجه بیرونی)، توجه به دس تهاي خود (توجه درونی) و بدون دستورالعمل (کنترل) بودند. براي تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. یافته ها : نتایج این تحقیق نشان داد که اختلاف تفاضل میانگین کنترل قامت سه گروه در .(p<0/ معنی دار نبود ( 05 (p= 0/ معنی دار بود، درحالی که تفاضل میانگین سه گروه در مرحلۀ یادداري ( 054 (p= 0/ مرحله اکتساب ( 002 همچنین نتیجۀ آزمون تعقیبی توکی در مرحله اکتساب برتري آزمودنی هایی که دستورالعمل کانون توجه بیرونی روي تکلیف فراقامت ی را اتخاذ کردند را نشان داد. بحث و نتیجه گیري: نتیجه این که دستورالعمل هاي کانون توجه بیرونی در مقایسه با دستورالعمل ک انون توجه درونی روي تکلیف فراقامتی منجر به کنترل قامتی بهتر گردید.
محمد شهسوار, مهدی سهرابی, حمیدرضا طاهری
PDF
هدف تحقيق: هدف از مطالعه حاضر بررسي انتظارات ورزشكاران از روانشناسي ورزش و همچنين بررسي موانع پيش روي روانشناسان براي ورود به تيم هاي ورزشي بود. روش تحقيق: بدين منظور 365 نفر از ورزشكاران نخبه حاضر در تيم هاي ملي و ليگ برتر چهار رشته ورزشي چك ليست انتظارات و پرسش نامه موانع را تكميل كردند. از آزمون هاي توصيفي جهت گزارش متغيرهاي انتظارات و موانع استفاده شد. ارتباط χP انتظارات با متغيرهاي كيفي از آزمون 2 P و براي آزمون ارتباط بين موانع و متغيرهاي زمينه اي كيفي از آزمون تحليل واريانس استفاده گرديد. 33/ 72 درصد از ورزشكاران، مشاوره خصوصي را براي ملاقات با روانشناس ورزشي انتخاب كرده اند. همچنين 5 / يافته ها: نتايج نشان مي دهد 2 58 درصد بود. / درصد تمايل جدي داشتند در مورد نگراني هاي شخصي خود با روانشناس مشورت كنند و اين مساله براي عملكرد ورزشي 9 بعلاوه مهمترين موانع ورود روانشناسان به تيم هاي ورزشي، به ترتيب كمبود دانش و تجربه ورزشي روانشناس، كمبود آگاهي ورزشكاران از روانشناسي و عدم شفافيت در خدمات روانشناسي ورزشي بود. نتيجه گيري: مطالعه اخير نشان داد ورزشكاران نخبه به مشاوره خصوص ي اعتماد بيشتري دارند و كمبود اطلاعات كافي در ورزشكاران و روانشناسان را مهمترين موانع توسعه روانشناسي در ورزش ايران مي دارد
محمد خبیری, امیرحسین معماری, سیداحمد قاضي عسگر, توحید سیف برقی, رامین کردی, محمد اربابی
PDF
هدف تحقيق: هدف از اين تحقيق بررسي ارتباط بين شايستگي حركتي درك شده و شايستگي حركتي واقعي در دختران و پسران پا ي ه 8 بودند ك ه به / 8 و 81 پسر با ميانگين سني 7 / دوم تا چهارم ابتدايي بود. روش تحقيق: نمونه اين پژوهش 78 دختر با ميانگين سني 6 طور تصادفي از مدارس ناحيه دو شهر كرمان انتخاب شدند. براي ارزيابي شايستگي حركتي درك شده از خرده مقياس ورزشي نيمرخ خود استفاده شد. براي (TGMD-2) و براي ارزيابي شايستگي حركتي واقعي از آزمون رشد حركتي درشت – 2 (SPPC) ادراكي براي كودكان تحليل داده ها از ضريب همبستگي پيرسون جهت تعيين رابطه بين اين دو متغير در دختران و پسران استفاده شد. يافت هها : نتا يج اي ن تحقيق نشان داد بين شايستگي حركتي درك شده و شايستگي حركتي واقعي هم در دختران و هم در پسران رابطه معناداري اما در ي ك حد پاييني وجود دارد. بحث و نتيجه گيري: نتايج نشان داد كودكان قادر نيستند شايستگي خود را با دقت كافي ارزيابي كنند ، ك ه اي ن احتمالا به خاطر تجارب كم حركتي كودكان و يا كيفيت پايين برنامه هاي آموزشي تربيت بدني مي باشد.
مجید اسماعیل زاده, مهشید زارع زاده, علي رضا صابري كاخك, مرتضی همایون نیا
PDF
هدف تحقيق: هدف از اين پژوهش، بررسي اثر تداخل زمينه اي بر يادگيري تكاليف حركتي مجزا و مداوم با برنامه حركتي تعميم يافته يكسان و متفاوت، با رويكرد فراتحليل بود. روش تحقيق: مطالعات مورد تحليل به صورت جستجوي الكترونيكي و دستي (در مخازن پايان نامه هاي دانشگاه تهران، شهيد بهشتي، تربيت معلم تهران و شهيد چمران اهواز) جمع آوري شدند. 18 مطالعه در ا ي ن پژوهش با ر ي تحلي ل برگزي ده شد . آزمايش هايي كه در اين مطالعات انجام گرفته بود به 4 دسته آزمايش مربوط به تكاليف مجزا با برنامه حركتي تعميم يافته متفاوت، تكاليف مجزا با برنامه حركتي تعميم يافته يكسان، تكاليف مداوم با برنامه حركتي تعميم يافته متفاوت و تكاليف مداوم با برنامه حركتي تعميم يافته يكسان تقسيم شدند. يافتهها: نتايج حاصل از اين فراتحليل نشان داد كه تداخل زمينه اي اثر مخربي بر عملكرد در مرحله اكتساب در هر چهار دس ته آزما يش داشت. اما تداخل زمينه اي در مرحله يادداري براي هر چهار دسته آزمايش عملكرد بهتري را ايجاد كرده بود. در مرحله انتقال ن ي ز اثر تداخل زمينه اي براي دسته آزمايش هاي مربوط به تكاليف مجزا با برنامه حركتي تعميم يافته متفاوت و تكاليف مداوم با برنامه حركتي تعميم يافته يكسان سودمند بود. تداخل زمينه اي براي دسته آزمايش مربوط به تكاليف مجزا با برنامه حركتي تعميم يافته يكسان در مرحله انتقال اثر معن ي داري بر عملكرد ايجاد نكرده بود و در دسته آزمايش مربوط به تكاليف مداوم با برنامه حركتي تعميم يافته متفاوت، تداخل زمينه اي اثر مخربي بر عمكرد در مرحله انتقال داشت. بحث و نتيجه گيري: نتايج نشان داد كه الگوي اثر تداخل زمينه اي در تكاليف مداوم و مجزا با برنامه حركتي تعميم يافته متفاوت و يكسان، متفاوت مي باشد.
حامد عبدالملکی, احمد فرخی, امیرحسین قربانی, احسان خواجوی
PDF
هدف تحقیق: در این تحقیق اثر یک دوره فعالیت بیشینه و زیربیشینه بر ادراك عمق دانش آموزان مورد مقایسه قرار گرفته است. روش تحقی ق: بدین منظور تعداد 97 آزمودنی که به طور داوطلب در تحقیق شرکت کردند انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه فعالی ت بیش ینه، فعالی ت زیربیشینه و کنترل قرار گرفتند. افراد گروه زیربیشینه آزمون 12 دقیقه دویدن – راه رفتن را اجرا کردند و افرادي که توانستند مسافت 2200 متر و بیشتر را طی کنند و ضربان قلب آن ها بین یک انحراف استاندارد بالا یا پایین میانگین ضربان قلب افراد قرار داشت براي پس آزمون انتخاب شدند. همچنین افراد گروه بیشینه تست 540 متر را انجام دادند و آزمودنی هایی که ضربان قلبشان بین یک انحراف معیار بالا یا پایین میانگین ضربان قلب افراد قرار داشت، انتخاب شدند. یافته ها: داده ها با روش تحلیل واریانس عاملی با تکرار سنجش عامل دوم تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان اما بین گروه بیش ینه و کنترلاختلاف معناداري مشاهده نشد. در حالی که در وضعیت چشم راست هیچ اختلاف معناداري بین سه گروه وجود نداشت ( 0.085 نتیجه گیري: این تحقیق نشان می دهد که در فعالیت زیربیشینه، ادراك عمق شدیداً تحت تاثیر قرار گرفته و از عملکرد مطلوب این کارکرد مهم بینایی کاسته می شود. به نظر می رسد از آنجا که ادراك عمق یک کارکرد مغزي است تحت تاثیر تغییرات اکسیژن رسانی به بافت مغز قرار گرفته دچار افت عملکرد می شود.
علیرضا فارسي, بهروز عبدلی, حسام رمضان‌زاده, محسن قطبی, حسام رمضان‌زاده
PDF