نشریه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

دوره3- شماره 1-بهار و تابستان 1390

فهرست مطالب

علوم اجتماعی و رفتاری

هدف تحقیق: این پژوهش با هدف مقایسه روش‌‌های مقابله با استرس در ورزشکاران سطوح مختلف قهرمانی دراستان مازندران انجام شده است.‌ روش تحقیق: جامعه پژوهش، شامل‌‌کلیه ورزشکاران شرکت‌‌کننده درمسابقات -قهرمانی رشته‌های گروهی(والیبال، بسکتبال، فوتسال و هندبال) و انفرادی (تنیس روی میز، بدمینتون، دوومیدانی، آمادگی جسمانی، کاراته و تکواندو) در سه سطح دانشجویی، دانش‌آموزی و ورزشکاران هیئت‌های ورزشی با حداقل یک سال سابقه قهرمانی بودند و نمونه آماری از روی جدول مورگان با توجه به افت آزمودنی، به‌ترتیب 339 و380 ،373 نفردر نظرگرفته شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ی32 سوالی روش‌های مقابله با استرس سی.اس.کا.ای (CSKA) یو استفاده شده است. پس از اظهارنظر تخصصی 10 نفر از متخصصان تربیت بدنی و روان‌شناسی، پرسشنامه‌ها بین هر سه گروه از نمونه آماری توزیع شد و ثبات درونی هر یک از آنها با آزمون آلفاي كرونباخ به ترتیب 79/0=r و71/0=r ، 81/0=r برآورد شد. نتایج: نتایج تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق با آزمون‌های آماری یومن ویتنی وکروسکال والیس درسطح 05/0p≤ نشان داد که ورزشکاران از روش مقابله مسأله‌مدار و هیجان‌مدار بیشتر از روش شهودی و اجتناب‌مدار استفاده می‌کنند. ورزشکاران سه گروه فقط در اولویت استفاده ازروش مقابله مسأله‌مدار و اجتناب‌مدارباهم تفاوت معنی‌داری داشتند، ضمناً مردان بیشتر از زنان از روش مقابله اجتناب‌مدار، ورزشکاران رشته‌های انفرادی بیشتر از ورزشکاران گروهی از روش مقابله مسأله‌مدار و نهایتاً ورزشکاران دارای مقام کشوری نسبت به دارندگان مقام‌های استانی وشهرستانی بیشتراز روش مقابله اجتناب‌مدار استفاده می‌کردند. نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش می‌تواند اطلاعات بسیار مهم و کلیدی را در اختیار ورزشکاران سطوح قهرمانی، مربیان و روان شناسان ورزشی در این زمینه قرار دهد.
زهرا تصدقی, رحیم رمضان‌ی نژاد, مهرعلی همتی نژاد, اعظم فضلی درزی, زهرا تصدقی
PDF
هدف تحقیق: هدف از انجام اين تحقيق تعيين تاثير هشت هفته برنامه تمرين تركيبي منتخب بر عملكرد حركتي مردان مبتلا به MS بود. روش تحقیق: بدين منظور پس از مطالعات مقدماتي، تعداد 20 بيمار مرد مبتلا به MS با ميانگين سني (75/3±45/34 سال)، وزن (45/7±95/71 كيلوگرم)، معيار ناتواني (54/1±94/2) و شاخص توده بدن (01/2±78/24كيلوگرم/مترمربع) انتخاب و به‌صورت تصادفي به دو گروه تجربي (10 نفر) و كنترل (10 نفر) تقسيم شدند. طرح تحقيق حاضر از نوع دو گروهي با دو مرحله پيش‌آزمون و پس‌آزمون بود. گروه تجربي علاوه بر مصرف داروهاي تجويز شده، در برنامه هشت هفته‌اي تمرين تركيبي (شامل20 دقيقه گرم كردن عمومي بدن، 15 دقيقه تمرينات آئروبيك با شدت50-70% حداكثر ضربان قلب، 15 دقيقه تمرينات با وزنه اندام فوقاني و تحتاني با شدت 50-70% از 1-RM (تمرين با دستگاه بدنسازي)، 10 دقيقه سرد كردن بدن)، هفته‌اي سه جلسه و هر جلسه به مدت 60 دقيقه شركت كردند و گروه كنترل فقط داروهاي تجويز شده را مصرف نمودند. براي تحليل استنباطي متغيرهاي تحقيق از آناليز واريانس عاملي استفاده شد كليه عمليات آماري با نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و سطح معني‌داري آزمون‌ها (05/0P). در مجموع، با توجه به نتايج اين نتیجه‌گیری: تحقيق مي‌توان اظهار داشت برنامه تمرين تركيبي مي‌تواند موجب بهبود عملكرد حركتي مردان مبتلا به MS شود و اجرای این‌گونه برنامه‌های ترکیبی به این بیماران توصیه می‌شود.
حجت ا... نیک بخت, خسرو ابراهیم, منیره مسعودی نژاد
PDF
هدف تحقیق: هدف از تحقيق حاضر مقايسه تاثير تداخل زمينه‌اي فزاينده و کاهنده با تغيير پارامتر بر يادگيري تکليف زمان‌بندي پيش‌بين انطباقي بود. روش تحقیق: جامعه آماري آن کليه دانشجويان پسر 23 تا 25 ساله دانشگاه شهيد بهشتي بودند که از ميان آن‌ها 40 نفر به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند. آزمودني‌هاي اين تحقيق با تکليف مورد نظر آشنايي نداشتند. در اين تحقيق سطوح مختلف تداخل زمينه‌اي (مسدود، تصادفي، فزاينده و کاهنده) تحت شرايط برنامه حرکتي يکسان اما پارامترهاي متفاوت مورد مقايسه قرار گرفتند. بنابراين اين تحقيق شامل 4 گروه آزمايشي بود که در هر گروه 10 نفر به طور کاملاً تصادفي قرار گرفت. تکليف مورد نظر زمانبندي پيش‌بين انطباقي بود که با سرعت‌هاي مختلف (تغيير پارامتر) ارائه مي‌شد. داده‌هاي تحقيق در 7 مرحله شامل پيش‌آزمون، 4 مرحله اکتساب، يادداري و انتقال جمع‌آوري شد. در هر مرحله خطاي مطلق افراد اندازه‌گيري شد. از آزمون تحليل واريانس يک‌سويه و اندازه‌گيري‌هاي مکرر براي تجزيه و تحليل داده‌ها استفاده شد. نتایج: در مرحله اکتساب بين خطاي مطلق گروه مسدود و ساير گروه‌ها اختلاف معني‌داري وجود داشت (P0.05). نتیجه گیری: نتايج از فرضيه مگيل و هال (1990) حمايت کرد. آن‌ها معتقد بودند اثر تداخل زمينه‌اي را نمي‌توان در تعديل پارامترهاي يک برنامه حرکتي مشاهده کرد.
بهروز عبدلی, علیرضا فارسي, حسام رمضان‌زاده
PDF
هدف تحقيق: هدف از پژوهش حاضر، مقايسه منابع اعتماد به نفس ورزشی در بازیکنان فوتسال زن و مرد ماهر بود. روش تحقيق: پژوهش حاضر از نوع علّی- مقایسه‌ای می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق کليه بازیکنان فوتسال ماهر زن و مرد شرکت کننده در مسابقات لیگ دسته سه کشور بودند. نمونه آماری شامل 222 بازیکن (110 مرد، 112 زن) بودند که به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. براي جمع‌آوري داده‌ها از پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشي ویلی (SSCQ) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون‌های t مستقل و فریدمن انجام شد. نتايج: نتایج نشان داد که، بین برخی از منابع اعتماد به نفس ورزشی بازیکنان ماهر زن و مرد فوتسال تفاوت معنی‌داری وجود دارد. این تفاوتها در خرده مقياس‌هاي معني‌دار شده به جز خرده مقياس آسايش محيطي، به نفع زنان بود (05/0p<)؛ همچنین بین اولویت‌های منابع اعتماد به نفس ورزشی بازیکنان فوتسال ماهر زن و مرد تفاوت معنی‌داری وجود داشت (05/0p<). به طوري كه ترتیب اولویت منابع اعتماد به نفس ورزشی در بازیکنان زن و مرد در خرده مقیاس‌های رفتار رهبری مربی، حمایت اجتماعی و خود ابرازی بدنی با یکدیگر اختلاف داشت و در دیگر منابع با هم مشابه بودند. در هر دو گروه خرده مقیاس آمادگی بدنی/ روانی اولویت اول و خرده مقایس موقعیت دلخواه اولویت آخر بود. نتيجه‌گيري: اين يافته ها بر اساس مدل تجدید نظر شده اعتماد به نفس ورزشی ویلی و کش (2008) قابل تفسير و تبيين است. بطوری که می توان گفت منابع اعتماد به نفس ورزشی از ویژگی‌های شخصیتی و مردم شناختی و ویژگی‌های فرهنگی و محیطی تبعیت می‌پذیرد.
امیر مقدم, جواد فولادیان, حسن خودستان
PDF
هدف تحقیق: اين مطالعه با هدف مقايسه تاثير رنگ‌هاي اصلي بر ادراک عمق ورزشکاران انجام شد. روش تحقیق: روش تحقیق حاضر علی مقایسه‌ای و نمونه شامل 72 ورزشکار در محدوده سني 26-19 سال (98/1 88/22) بود که به روش نمونه‌گيري در دسترس انتخاب شدند. ادراک عمق آزمودني‌ها در هر رنگ(آبي، قرمز و سبز) در سه کوشش متوالي به کمک دستگاه ادراک عمق (رنگ و شکل) محقق ساخته که قابليت ارزيابي ادراک عمق را با خطاي يک ده هزارم سانتي‌متر دارد، مورد ارزيابي قرار گرفت. ميانگين اين سه کوشش به عنوان نمره ادراک عمق افراد در هر رنگ مورد استفاده قرار گرفت. نتایج: نتايج تحليل واريانس در اندازه‌هاي تکراري نشان داد بين ادراک عمق ورزشکاران در رنگ‌هاي اصلي تفاوت معني‌داري وجود دارد (01/0=p و 25/1df = و 83/9=(65/88 و25/1)F). ورزشکاران بهترين ادراک عمق را در زمينه زرد در رنگ سبز نشان دادند. بين ادراک عمق در رنگ‌هاي قرمز و سبز و همچنين قرمز و آبي در زمينه زرد تفاوت معني‌داري مشاهده نشد. همچنين بيشترين خطاي ادراک عمق رنگي در اين زمينه، در رنگ آبي بود. نتیجه گیری: اين مسئله شايد به اين دليل باشد که رنگ‌هاي طيف نارنجي – سبز – زرد بيشترين حساسيت و بيشترين گيرنده‌ها را در رتينا دارند. همچنين رنگ آبي به علت طول موج کوتاه‌تر بيشترين شکست را در عدسي چشم دارد. به‌علاوه شايد يک دليل ديگر تباين بيشتر رنگ سبز در زمينه زرد باشد که باعث بهبود ادراک عمق شده است.
علیرضا فارسي, بهروز عبدلی, محسن قطبی
PDF
هدف تحقیق: هدف پژوهش حاضر مقايسه تاثیر دو شيوه تمريني ايروبيك و هيپ-هاپ بر بهزيستي روان‌شناختي دانشجويان پسر دانشگاه اروميه بود. روش تحقیق: روش تحقيق حاضر از نوع طرح‌هاي شبه آزمايشي با طرح سري‌هاي زماني با چند گروه و شامل دو گروه تجربي و يك گروه كنترل بود. 60 نفر از بین افراد واجد شرايط در دانشگاه ارومیه با ميانگين سني 79/1±46/21 به صورت تصادفي ساده انتخاب و در سه گروه 20 نفره، جايگزين شدند. آزمودنی‌ها در گروه‌های تجربی به مدت 3 ماه هفته‌ای 3 جلسه در برنامه تمريني شرکت نمودند. به منظور جمع‌آوری اطلاعات از مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف (1989) استفاده شد. نتایج: نتايج آزمون تحليل واريانس با اندازه‌گيري‌هاي مكرر نشان داد كه تمرينات ايروبيك و هيپ-هاپ بر بهزيستي روان‌شناختي تأثير معني‌داري (001/0>p) داشت. نتیجه گیری: بطور كلي در اين تحقيق نشان داده شد كه تمرينات هيپ-هاپ به‌طور موثرتري به نسبت ايروبيك مي‌تواند بر بهزيستي رواني دانشجويان تاثيرگذار باشد. با وجود اختلاف در ميزان تاثيرات اين دو نوع تمرين بر بهزيستي، انجام تحقيقات بيشتر در اين زمينه احتمالاً مي‌تواند پاسخ روشن‌تري به‌ارمغان آورد كه چه نوع تمريناتي به طور موثرتري بر بهزيستي دانشجويان تاثيرگذار است.
بهزاد بهزادنیا, مهدی کشتی دار, حسن محمدزاده, سعید ایل‌بیگی
PDF
هدف تحقیق: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر کانون توجه بر اجرا (نوسان‌های قامت) و تغییرات فعالیت الکتریکی در عضلات (EMG) ورزشکاران ماهر بود. روش تحقیق: بدین منظور 10 ورزشکار ‌مرد (19-26 سال) دارای دست‌کم10 سال سابقه فعالیت ورزشی در رشته ژیمناستیک؛ به صورت همطراز شده متقابل تحت دو شرایط کانون توجه درونی (تمرکز بر ساق) و بیرونی (تمرکز بر صفحه تعادل سنج) به اجرای تکلیف تعادل نیمه‌پویا پرداختند. در هر شرایط توجهی 10 کوشش 20 ‌ثانیه‌ای گرفته شد. نوسان‌ها قامت با استفاده از دستگاه تعادل‌سنج بایودکس و EMG با استفاده از دستگاه ME6000 ثبت و با آزمون t همبسته تحلیل شدند. نتایج: نتایج نشان داد، تغییر کانون توجه بر اجرا و نوسان های قامت تاثیری نداشت اما EMG تحت شرایط تمرکز بیرونی نسبت به درونی کمتر بود. نتیجه گیری: یافته‌های این تحقیق (کاهش EMG) از فرضیه عمل محدود حمایت کرد، اما مزایای تمرکز بیرونی برای اجرا در ورزشکاران ماهر را زیر سئوال برد. اگرچه کانون توجه بر عملکرد تعادل ورزشکاران ماهر تأثیری نداشت اما می‌تواند اثر عمیقی روی رفتار حرکتی و عوامل نروفیزیولوژیک زیربنایی آن داشته باشد، از جمله اینکه با تمرکز بیرنی فعالیت با کارایی بیشتر انجام می‌شود و این ورزشکاران حداقل در کیفیت حرکت از آن سود خواهند برد.
احمد فرخی, علی پشابادی, علی اشرف جمشیدی, مهدی شهبازی
PDF