نشریه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

دوره 2- شماره 1-بهار و تابستان 1389

فهرست مطالب

علوم اجتماعی و رفتاری

تحقیق حاضر با هدف مقایسه سلامت عمومی سالمندان زن فعال و غیرفعال و ارتباط آن با رشد روانی- اجتماعی انجام 60 سال از بین سالمندانی - شد. روش تحقیق: 142 سالمند زن ( 71 سالمند فعال و 71 سالمند غیرفعال) شهر تهران با دامنه سنی 85 که به طور منظم در فعالیت هاي بدنی شرکت داشتند و سالمندانی که در این فعالیت ها شرکت نمی کردند به صورت در دسترس به و (GHQ) عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه خصوصیات فردي، پرسشنامه سلامت عمومی گلبرگ بود. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که سالمندان زن فعال داراي سلامت عمومی و (MPD) پرسشنامه رشد روانی-اجتماعی هاولی بین ویژگی هاي افسردگی با رشد روانی - اجتماعی در .(P<0/ رشد روانی- اجتماعی بهتري نسبت به سالمندان زن غیرفعال بودند ( 05 سالمندان زن فعال و بین ویژگی هاي افسردگی و اختلال در کارکرد اجتماعی با رشد روانی - اجتماعی سالمندان زن غیر فعال همبستگی مثبت و معنی داري وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که مولفه افسردگی در سالمندان زن فعال و مؤلفه هاي افسردگی و اختلال در کارکرد اجتماعی در سالمندان زن غیرفعال داراي رابطه خطی با متغیر معیار بوده و می توانند رشد روانی اجتماعی را پیش بینی کنند. بحث و نتیجه گیري: بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که فعالیت بدنی در ارتقاء سلامت عمومی و رشد روانی - اجتماعی سالمندان زن موثر است.
پروانه شمسي پور دهکردي, بهروز عبدلی, امیر شمس, هادی زاهدی, صالح رفیعی
PDF
هدف این تحقیق بررسی و مقایسه تاثیر دو نوع برنامه تمرینی مقاومتی و کششی بر تعادل و زمان واکنش سالمندان مرد غیر فعال بود. روش تحقیق: 31 نفر از سالمندان مرد ساکن در آسایشگاه کهریزك که از سلامت نسبی برخوردار و قادر بودند در برنامه ورزشی شرکت کنند، و قبلا نیز در هیچ برنامه ورزشی و فعالیت بدنی شدیدي شرکت نداشتند بصورت ساده و در دسترس انتخاب شدند. براي اجراي این تحقیق، از روش تحقیق نیمه تجربی شامل طرح پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه تجربی و یک گروه کنترل استفاده (n= تمرین کششی( 10 ،(n= شد. این تحقیق شامل دو گروه تجربی و یک گروه کنترل بود. مشارکت کنندگان در گروه تمرین مقاومتی( 10 گنجانده شدند. آزمودنیهاي دو گروه تجربی به مدت 8 هفته و هفته اي 3 جلسه در تمرین شرکت کردند و (n= و یک گروه کنترل ( 11 همزمان گروه کنترل فقط به فعالیتهاي روزمره ي خود پرداختند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل و وابسته انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که هشت هفته تمرین مقاومتی بر تعادل ایستا و پویا و زمان واکنش سالمندان مرد غیر فعال تاثیر مثبت و معنی دار دارد. همچنین 8 هفته تمرین کششی نیز موجب بهبود معنی دار تعادل پویا و زمان واکنش سالمندان مورد نظر شد، ولی علی رغم تاثیر مثبت بر تعادل ایستا، این افزایش از نظر آماري معنی دار نبود. بحث و نتیجه گیري: با توجه به اینکه دو نوع تمرین مقاومتی و کششی باعث بهبود فاکتورهاي متفاوتی در جلوگیري از سقوط می شوند، نتایج حاصل از تحقیق پیشنهاد می کند که براي بهبود تعادل و زمان واکنش سالمندان و پیشگیري از سقوط آنها می توان از هر یک یا ترکیبی از این تمرینات استفاده کرد.
محمدرضا دوستان, مهدی صیفوریان, محمد علی اصلانخانی, خسرو ابراهیم
PDF
تحقيق حاضر با هدف تعيين جهت و ميزان خطا در انتقال دوسويه مهارت پرتاب دارت انجام گرفت. روش تحقيق: انتقال دوسويه براساس امتياز كسب شده، خطاي متغير، خطاي سوگيري، تغييرپذيري كلي و ميانگين خطاي شعاعي بررسي شد. نمونه آماري اين تحقيق 44 دانشجوي داوطلب دانشگاه شهيد بهشتي بوده كه همگي راست دست و بدون تجربه قبلي در مهارت پرتاب دارت بودند كه پس از آموزش پرتاب دارت به روش گمارش تصادفي به دو گروه برتر و غيربرتر تقسيم شدند: گروه غير برتر (چپ تمرين) با دست غير برتر تمرين و گروه برتر (راست تمرين) با دست برتر تمرين كرد. شركت كننده ها در پيش آزمون، با هريك از دستهاي خود 10 پرتاب به سمت هدف انجام دادند، سپس در مرحله اكتساب به مدت 6 جلسه، در هر جلسه 5 بلوك 10 كوششي و در مجموع 300 كوشش را اجرا وابسته، t كرده، و در نهايت پس از 24 ساعت در پس آزمون شركت كردند. داده ها با استفاده از روش تحليل واريانس چند متغيره، آزمون و تحليل رگرسيون چندگانه تحليل شد. يافته ها: نتايج نشان داد كه ميانگين خطاي شعاعي بهترين متغيري بود كه متغير ملاك امتياز كسب شده را پيش بيني كرد و همچنين انتقال بيشتري از دست غير برتر به دست برتر نسبت به عكس آن رخ داد كه احتمالا به دليل سرعت بالاتر انتقال اطلاعات از نيمكره راست به نيمكره چپ در راست دست هاست.
صالح رفیعی, سید محمدکاظم واعظ موسوی, بهروز عبدلی
PDF
هدف اين پژوهش، مطالعه ي تأثير دستورالعمل هاي مختلف كانون توجه بر اكتساب و يادگيري سرويس بلند بدمينتون 18 سال بدون تجربه قبلي انتخاب - بود. روش تحقيق: بدين منظور 55 آزمودني دختر دانشجو (غير تربيت بدني) با دامنه سني 27 شدند. پس از آموزش مهارت و شركت در پيش آزمون، براساس نتايج به 5 گروه همگن با دستورالعمل هاي مختلف تمر ك ز توجه تقسيم شدند. گروه اول "خود توجه" هيچ گونه دستورالعمل توجهي نداشت.گروه دوم دستورالعمل توجه به حركت دست (توجه دروني ) و سه گروه ديگر دستورالعمل توجه بيروني در فواصل مختلف، به ترتيب راكت، مسير حركت توپ و طناب ر ا داشتند . تكليف : سر ويس بلند بدمينتون (آزمون اسكات- فاكس) در مراحل اكتساب، آزمون يادداري و انتقال بود. در مرحله اكتساب هرفرد 300 كوشش تمريني را انجام داد. پس از 48 ساعت آزمون يادداري با تعداد 15 كوشش و مدتي پس از آن آزمون انتقال با همان تعداد كوشش و در زمينه متفاوت به عمل آمد. داده ها با استفاده از تحليل واريانس يك راهه، تحليل واريانس با اندازه گيري هاي تك راري و آزمون بونفروني تحليل شد . يافته ها: يافته هاي مرحله اكتساب و يادداري پيشرفت آزمودني ها را در همه گروه هاي تمريني نشان داد، اما تفاوت معني داري بين گروه ها نتايج آزمون انتقال تفاوت معني داري را بين عملكرد گروه تمركز توجه به راكت در مقايسه با گروه .(p>0/ در اين مرحله مشاهده نشد ( 05 بحث و نتيجه گيري: اين يافته تحقيق نشان داد كه در يادگيري مهارت حركتي بهتر است .(p>0/ تمركز توجه به طناب نشان داد( 05 تمركز توجه به عواملي معطوف شود كه در ارتباط مستقيم با حركت است و توجه به عوامل بيروني غيرمرتبط با تكليف (مانند طناب در اين تحقيق) مي تواند نتايج ضعيف تري رابه همراه داشته باشد. بنابراين فرضيه ولف و پرينز( 2001 ) مبني بر تمركز توجه به فاصله بهينه مورد تأييد قرار گرفت
مهین عقدایی, محمد علی اصلانخانی, احمد فرخی, بهروز عبدلی
PDF
هر چند نتايج تحقيقات روان شناسي عمومي حاكي از آن است كه مردان نوعا پرخاشگرتر از زنان هستند، اما اين مساله در حيطه ورزش هم چنان مبهم است. به همين منظور تحقيق حاضر با هدف بررسي مقايسه تمايلات پرخاشگري ورزشي دختران و 16 سال) دسته /46±2/ 13 ساله ( 3 - پسران نوجوان بسكتباليست صورت گرفت. روش تحقيق: 123 ورزشكار ( 65 پسر و 58 دختر ) 19 اول باشگاه هاي شهر تهران به روش تصادفي انتخاب شدند. ورزشكاران در فواصل استراحت تمرين تيم به ترتيب به تكميل پرسشنامه پرسشنامه قضاوت در مورد رفتار اخلاقي در ورزش ) JAMBYSQ ، سه بخشي پرداختند كه شامل پرسشنامه هاي جمعيت شناختي TNQ نوجوانان ،كه اطلاعاتي در مورد ميزان قدرت معيارهاي تيمي و ميزان احتمال به پرخاشگري خود توصيف شده را ارائه مي دهد و (پرسشنامه معيار تيمي كه اطلاعاتي در مورد معيارهاي هم تيمي ها براي تقلب و پرخاشگري ارائه مي دهد) بود. براي تحليل داده ها از آزمون هاي كاي دو و همبستگي پيرسون در سطح معناداري 5 درصد استفاده شد. روايي محتوا و پايايي ( آزمون _ آزمون مجدد ) دو پرسشنامه بررسي شد و مشخص شد كه هر دو پرسشنامه روا و پايا هستند . يافتهها: نتايج كسب شده حاكي از آن است كه اغلب بازيكنان مرد اظهار داشتند كه تقلب مي كنند تا يك مسابقه مهم را از دست ندهند. به علاوه بازيكنان مرد تمايل بيشتري به پرخاشگري نسبت به بازيكنان زن نشان دادند. بحث و نتيجهگيري: نتايج با تكيه بر نظريه يادگيري اجتماعي بندورا و نظريه ساختاري تكامل اخلاقي كوهلبرگ به دست آمد. مجموع يافته ها ضمن جانبداري از اين نظريه ها، به اين واقعيت اشاره دارد كه تمايل به پرخاشگري بيشتر در مردان نسبت به زنان، احتمال دارد ناشي از انتظارات متفاوت جامعه از دو جنس باشد. كلمات كليدي: پرخاشگري ورزشي، جنسيت، نوجوانان بسكتباليست
لیلا ضامنی, احمد فرخی, سيده زليخا هاشمي چاشمي
PDF
هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه سلاست وضعي با اهداف اجتماعي، شايستگي درك شده و جو انگيزشي در كلاس هاي تربيت بدني بود. روش تحقيق: به همين منظور از 779 دانش آموز 12 تا 16 سال خواسته شد تا پرسشنامه هاي جو انگيزشي درك شده در ورزش- 2، مقياس هدف اجتماعي- تربيت بدني، مولفه شايستگي درك شده از مقياس نيمرخ ادراك از خويشتن جسمي ومقياس سلاست وضعيتي – 2 را تكميل كنند. در بخش تجزيه و تحليل داده ها نيز از همبستگي پيرسون و مدل معادلات ساختاري و شايستگي درك شده (β=0/ استفاده شد. يافته ها: نتايج مدل معادلات ساختاري نشان داد كه تكليف محوري، اهداف اجتماعي ( 60 سلاست وضعيتي ،(β=0/ و شايستگي درك شده ( 58 (β=0/ را بطور مثبت پيش بيني مي كرد. همچنين، اهداف اجتماعي( 23 (β=0/41) را بطور مثبت پيش بين مي كرد. خودمحوري نيز از طريق شايستگي درك شده، سلاست وضعيتي را بطور مثبت پيش بيني مي كرد بحث و نتيجه گيري: اين نتايج بر اهميت توانايي معلم در ايجاد ميزان بالايي از انگيزش براي دانش آموزان در جهت كمك .(β=0/40) به آنها براي دستيابي به حالات رواني بهينه و تداوم مشاركت در فعاليت بدني تاكيد مي كند.
محمد جهانگیری, محمد کشتی دار, رسول عربی
PDF
هدف پژوهش حاضر تعيين ارتباط كمال گرايي، تكليف گرايي و اضطراب رقابتي با عملكرد ورزشي بود. روش تحقيق: نمونه پژوهش 165 ورزشكار مرد بود كه از ميان تكواندوكاران شهر اردبيل به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها، از مقياس كمال گرايي چند بعدي ورزش، مقياس هدف گرايي، مقياس اضطراب رقابتي و چك ليست عملكرد ورزشي استفاده شد. داده هاي پژوهش با رو شهاي ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه تجزيه و تحليل شدند. يافته ها: نتايج نشان داد كه بين .(p < 0/ با عملكرد ورزشي رابطه منفي معني داري داشتند ( 01 (r = -0/ و اضطراب رقابتي ( 28 (r = -0/ كمال گرايي ( 44 همچنين، نتايج نشان داد كه قو يترين .(p < 0/ رابطه مثبت معني داري بدست آمد( 01 ( r = 0/ تكليف گرايي و عملكرد ورزشي ( 42 متغيرهاي پيش بيني كننده عملكرد ورزشي ، به ترتيب، كمال گرايي و تكليف گرايي بودند. از مولفه هاي كمال گرايي، مولفه فشار مربي ادراك شده و مولفه فشار والدين ادراك شده 29 درصد عملكرد ورزشي را تبيين كردند. بحث و نتيجه گيري: اين نتايج ضمن همسويي با يافته هاي ديگر، تلويحات مهمي در مورد بهداشت رواني ورزشكاران دارد.
عباس ابوالقاسمي, آذر كيامرثي, پرناز اسكندري
PDF
هدف تحقيق بررسي رابطه بين هو شهيجاني، انسجام گروهي و پرخاشگري در بازيكنان فوتبال بود. رو ش ها: جامعه آماري تحقيق حاضر را تي مهاي فوتبال دسته دو باشگاه هاي تهران در سال 1387 تشكيل مي دادند. از اين ميان 95 ورزشكار از هشت تيم به صورت خوشه اي انتخاب شدند. ابزار انداز هگيري تحقيق شامل سه پرسشنامه 1)هوش هيجاني شرينگ، 2)محيط گروهي (كارون، ويدماير و براولي) و 3)خشم و پرخاشگري ورزشكاران رقابتي (ماكسول و مورس) بود. براي تحليل داده ها نيز از روش آمار همبستگي پيرسون و استفاده شد. يافته ها: بين هوش هيجاني و انسجام گروهي رابطه مثبت و معن يدار و P ≤0/ رگرسيون خطي در سطح معني داري 05 بين هوش هيجاني و پرخاشگري بازيكنان فوتبال رابطه منفي و معني داري مشاهده شد. همچنين نشان داده شد كه مؤلفه هاي هوش هيجاني مي توانند 55 درصد واريانس انسجام گروهي و 36 درصد واريانس متغير خشم و پرخاشگري بازيكنان فوتبال را تبيين كنند. بحث و نتيجه گيري: با توجه به رابطه اثبات شده هوش هيجاني و موفقيت ورزشي و نتايج به دست آمده در اين تحقيق در مورد عامل انسجام گروهي به عنوان عامل تعدي لكننده اين رابطه، و همچنين رابطه منفي هوش هيجاني و پرخاشگري با تمركز بر افزاش مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي به عنوان يكي از زيرمقياسهاي اصلي هوش هيجاني، تأكيد روي برنامه هايي براي افزايش هوش هيجاني بازيكنان فوتبال به عنوان يكي از راه هاي مداخلات روان شناختي در اين ورزش براي بهبود عملكرد تيمي توصيه مي شود
محمد علی اصلانخانی, بهروز عبدلی, سیدحجت زماني ثاني, زهرا فتحی رضایی
PDF