روانشناسی ورزشی

 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران به منظور ارتقای علوم ورزشی در حوزه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی  مجوز مجله ای تحت عنوان «روانشناسی ورزش» را از سوی دفتر کمسیون نشریات وزارت علوم، در تاریخ 1395/08/09 اخذ نموده است.


تصویر صفحه خانگی مجله

اطلاعیه‌ها

 
هیچ اطلاعیه ای منتشر نشده است
 
اطلاعیه‌های بیشتر

دوره 8, شماره 2: پاییز و زمستان 95

فهرست مطالب

مقالات

هدف تحقیق: نقص در ایجاد ارتباط و تعامل اجتماعی از جمله بارزترین نشانههاي افراد مبتلا به اختلالهاي طیف اتیسم است. با توجه به
اهمیت این تواناییها، مداخلات مختلفی از جمله فعالیتهاي هدفمند حرکتی براي کمک به این افراد در نظر گرفته شده است. این
پژوهش بهمنظور شناسایی اثربخشی تمرینات توپی (توپ جیمبال) بر توانایی ایجاد ارتباط و تعامل اجتماعی کودکان با اختلالهاي طیف
اتیسم انجام شد. روش تحقیق: 16 کودك مبتلا به اختلالهاي طیف اتیسم بهروش نمونهگیري هدفمند انتخاب و بهطور تصادفی در دو
گروه 8 نفري آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برنامه مداخلهاي تمرینات توپی بهمدت 24 جلسه ( 8 هفته، هفتهاي 3 جلسه، هر جلسه 35
GARS-) دقیقه) براي گروه آزمایش اجرا شد. توانایی ایجاد ارتباط و تعامل اجتماعی با استفاده از مقیاس رتبهبندي گیلیام- ویرایش دوم
در مراحل پیش و پسآزمون ارزیابی گردید. یافتهها: تحلیل کوواریانس، تفاوت معناداري در خرده مقیاس تعامل اجتماعی بین دو (SE
بحث و نتیجهگیري: نتایج . (P≥0/ در حالیکه تفاوت در خرده مقیاس ارتباط اجتماعی معنادار نبود ( 05 ؛(P≤0/ گروه نشان داد ( 05
نشان داد که تمرینات توپی میتواند به عنوان روشی مکمل در کنار سایر درمانها براي بهبود تعاملات اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.
اما میزان اثربخشی این روش در میان افراد مختلف با توجه به ویژگیهایی مانند سطح عملکرد شناختی، میزان توجه و همکاري متفاوت
است.

غلامحسین ناظم زادگان, زینب زینلی, خلیل کاکاوندي, اقدس بابادي
PDF
67-73

چکیده
هدف تحقیق: هدف از این پژوهش ارائه مدل اثر مهارتهاي روانی، ویژگی هاي شخصیتی و تفکر راهبردي مدیران ورزشی بود.
روش پژوهش از نوع توصیفی که به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماري این پژوهش کلیه مدیران ورزشی اصفهان با حجم
جامعه آماري 450 نفر بود. بر اساس فرمول کوهن حجم نمونه 207 نفر به صورت تصادفی طبقه اي از بین جامعه آماري انتخاب
شدند. روش تحقیق: ابزار پژوهش پرسشنامه هاي تفکر استراتژیک لیدکا، ویژگیهاي شخصیتی کري و پرسشنامه مهارتهاي
استفاده شد. یافتهها: براي (α=0/85 ,0/87 ,0/ روانی محقق ساخته بود که روایی صوري، محتوایی تائید شده و با پایایی( 91
تحلیل داده ها آزمونهاي رگرسیون و تحلیل مسیر در نظر گرفته شد. بر اساس یافته ها ضمن برازش مناسب مدل، مهارتهاي
روانی بر ویژگی هاي شخصیتی و تفکر راهبردي مدیران ورزشی رابطه داشته و مولفه هاي ویژگیهاي شخصیتی شامل برون
گرایی، وظیفه شناسی، تطابق پذیري و گشودگی نسبت به پذیرش اجتماعی بر تفکر راهبردي مدیران ورزشی موثر می
نتیجهگیري: به طور کلی با توجه به نظریه هاي مختلف بخشی از تفکر .(AGFI= 0/90,GFI=0/90,RMSEA= 0/ باشد( 065
استراتژیک مدیران ورزشی به ویژگی هاي شخصیتی و مهارتهاي روانی آنها مربوط می شود، لذا این ویژگیها باید در بین
مدیران تقویت گردد، تا بتوانند سازمان ها را به سمت اثربخشی حداکثري هدایت نمایند.

رسول نظري
PDF
75-84

هدف تحقیق: هدف از پژوهشحاضر بررسی پایایی و روایی
بود. روش تحقیق: روش این پژوهش توصیفی از نوع زمینهیابی است. تعداد 255 ورزشکار از 4 باشگاه مردانه و 3 باشگاه زنانه در شهرستان
39/ 38 و در زنان 01 / جهرم انتخاب شدند.یافتهها: تحلیل عاملی اکتشافی، دو عامل خودمداري و تکلیفمداري را نشان داد که در مردان 05
درصد از واریانس کل جهتگیريهدف را تبیین میکنند. ضرایب پایایی نشان داد که پرسشنامه داراي همسانی درونی قابل قبولی از طریق
0) است . / 0 و 59 / 0) و نیز از طریق دونیمهسازي (ب ه ترتیب در مردان و زنان 46 / 0 و 72 / آلفايکرونباخ (به ترتیب در مردان و زنان 55
نتیجهگیري: با توجه به نتایج بدست آمده، پرسشنامه خودمداري و تکلیفمداري در ورزش از نمرات هنجاري و ویژگی هاي
روانسنجی مناسبی در جامعه پژوهشی براي بررسی جهتگیري انگیزش یا چشم انداز هدف ورزشکاران جوان برخوردار میباشد.

زاهده رحمانیان, سید محمدکاظم واعظ موسوي, مهدي سهرابی
PDF
85-95

هدف تحقیق: هدف این پژوهش، بررسی موفقیت ورزشی در ورزشهاي برخوردي و غیربرخوردي با توجه به سبکهاي مقابله با استرس
ورزشی بود. روشتحقیق: روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماري، ورزشکاران رشتههاي مختلف برخوردي و غیر
برخوردي در سطوح رقابتی دانشجویی و کشوري بودند. 181 ورزشکار ( 81 برخوردي، 100 غیر برخوردي) در رشته هاي مختلف ورزشی به
صورت داوطلب پرسشنامه سبک هاي مقابله با استرس ورزشی و موفقیت ورزشی را تکمیل کنند. براي تحلیل داده ها، از امار توصیفی،
نسخه 16 استفاده شد. یافتهها: نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک هاي مقابله .spss ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون در نرم افزار
روي آوري و اجتنابی ورزشکاران با موفقیت ورزشی، در هر دو دسته ورزش هاي برخوردي و غیربرخوردي، به ترتیب همبستگی منفی و
مثبت معنادار وجود دارد. سبک مقابله روي آوري در هر دو دسته ورزش هاي برخوردي و غیربرخوردي موفقیت ورزشی را پیش بینی کرد،
اما سبک مقابله اجتنابی فقط در ورزش هاي غیربرخوردي توانست موفقیت ورزشکاران را پیش بینی کند. نتیجهگیري: بر اساس این یافته
ها، می توان نتیجه گرفت که سبک هاي مقابله روي آوري و اجتنابی ورزشکاران موفقیت ورزشی آنان را در ورزش هاي برخوردي و
غیربرخوردي به صورت متفاوت پیش بینی می کند: در ورزش هاي برخوردي سبک مقابله روي آوري احتمال موفقیت ورزشی را کاهش
می دهد در حالی که در ورزش هاي غیربرخوردي سبک مقابله اجتنابی احتمال موفقیت ورزشی را افزایشمی دهد.

محمدعلی بشارت, محمدحسین قهرمانی
PDF
97-106

هدف تحقیق: این پژوهش با هدف بررسی رابطهي مرکز کنترل و انگیزش بازیکنان لیگ برتر با الگو قرار دادن مدل انگیزشی آلدرفر
(زیستی، وابستگی، رشد) انجام گرفت. روشتحقیق: نمونه پژوهش شامل 293 بازیکن شاغل در لیگ برتر به صورت در دسترس انتخاب
گردید. براي سنجش مرکز کنترل از مقیاس مرکز کنترل راتر، و براي سنجش عوامل انگیزیشی بازیکنان از پرسشنامه نیازهاي آلدرفر
و آزمونهاي همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافتهها: یافتههاي SPSS استفاده شد. دادهها با استفاده از نرمافزار 19
و رشد (r=0/561؛ p<0/ پژوهش حاکی از وجود همبستگی مثبت و معنی دار میان مرکز کنترل درونی با نیازهاي وابستگی ( 0001
بود. مدلهاي (r=0/596؛ p<0/ و نیاز رشد ( 0001 (r=0/551؛ p<0/ و نیز مرکز کنترل بیرونی با نیاز وایستگی ( 0001 (r=0/661؛ p<0/0001)
0) را داراست . بحث و / رگرسیونی نشان میدهد مرکز کنترل توانایی پیشبینی معنیدار انگیزش بازیکنان (ضریب تعیین برابر 397
نتیجهگیري: نتایج بدست آمده گویاي تأثیر قابل توجه هر دو مرکز کنترل درونی و بیرونی بر نیاز وابستگی، و همچنین بر نیاز رشد است .
بنابراین خودآگاهی نسبت به این ویژگی شخصیتی در میان اعضاي فوتبال، بسیار حائز اهمیت است.

عباس فرهمند مهر, یعقوب بدري آذرین
PDF
107-115

هدف تحقیق: تحقیق حاضر با هدف تعیین ارتباط خودکارآمدي و جهتگیري هدفی با لذت از فعالیت بدنی در دختران و پسران نوجوانان
انجام شد. روش تحقیق: شرکتکنندگان در این تحقیق 584 دختر و پسر نوجوان (با میانگین سنی 15 سال ) بودند . ابزار اندازه گیري
تحقیق شامل پرسشنامههاي خودکارآمدي جسمانی (رایکمن و همکاران، 1982 )، جهتگیري هدفی (دودا، 1989 ) و لذت از فعالیت بدنی
(متل و همکاران، 2001 ) بود. پرسشنامهها بین دو نیمسال تحصیلی توسط دانشآموزان تکمیل شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از
ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد. یافتهها: بر اساس نتایج رگرسیون چندگانه،
تکلیف مداري، توانایی جسمانی ادراك شده و اطمینان از خودنمایی جسمانی پیشبینیکننده هاي معنی دار لذت از فعالیت
بدنی بودند. تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که پسران در خرده آزمون لذت از فعالیت بدنی نمره بیشتري نسبت به دختران
نتیجهگیري: یافتهها نشان میدهد که میتوان با افزایش خودکارآمدي و جهتگیري هدفی نوجوانان، لذت از فعالیت .(P<0/ داشتند ( 05
بدنی آنها را افزایش، به دنبال آن ملالت از فعالیت بدنی را کاهش داد

نصور احمدي, سنا سلطانی, بهروز عبدلی
PDF
117-126

هدف تحقیق: موفقیت در ورزش نیازمند ترکیبی از عوامل روانی و بدنی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط هوش هیجانی،
موفقیت ورزشی و تیپ بدنی بازیکنان نخبه تیم ملی کبدي ایران بود. روشتحقیق: این پژوهش از نوع همبستگی و به شکل میدانی انجام
گرفت. جامعه آماري تحقیق را 28 بازیکنی دعوت شده به اردوي تیم ملی تشکیل میدهند. براي اندازهگیري هوش هیجانی از پرسشنامه
لین و همکاران ( 2009 ) و براي موفقیت ورزشی از پرسشنامه موفقیت در ورزش واعظ موسوي و همکاران ( 1394 ) و براي اندازهگیري تیپ
t بدنی از معیارهاي انجمن ایساك استفاده شد. براي تحلیل دادهها از روشهاي آماري توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون
مستقل استفاده شد. یافتهها: نتایج نشان داد همبستگی مثبتی بین برخی خرده مقیاسهاي هوش هیجانی و موفقیت ورزشی وجود دارد؛
اما ارتباطی بین خرده مقیاسهاي هوش هیجانی و موفقیت ورزشی با تیپ بدنی دیده نشد. همچنین تفاوت معناداري بین دو خرده مقیاس
نتیجهگیري: بهنظر میرسد هوش هیجانی به عنوان یکی از عوامل .(P<0/ اجراي روان و حساسیت به خطا بین دو گروه مشاهده شد( 05
تاثیرگذار در موفقیت ورزشی بتواند عملکرد ورزشی را ارتقا دهد. همچنین زمانیکه تیپ بدنی افراد نزدیک به هم باشد عاملی براي انتخاب
فرد و یا موفقیت در بین گروه نمیباشد.

مقصود نبیل پور, علیرضا آقابابا, لیلا سلطانی
PDF
127-135

چکیده
هدف تحقیق: این پژوهش با هدف بررسی رابطهي مرکز کنترل و انگیزش بازیکنان لیگ برتر با الگو قرار دادن مدل انگیزشی آلدرفر
(زیستی، وابستگی، رشد) انجام گرفت. روشتحقیق: نمونه پژوهش شامل 293 بازیکن شاغل در لیگ برتر به صورت در دسترس انتخاب
گردید. براي سنجش مرکز کنترل از مقیاس مرکز کنترل راتر، و براي سنجش عوامل انگیزیشی بازیکنان از پرسشنامه نیازهاي آلدرفر
و آزمونهاي همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافتهها: یافتههاي SPSS استفاده شد. دادهها با استفاده از نرمافزار 19
و رشد (r=0/561؛ p<0/ پژوهش حاکی از وجود همبستگی مثبت و معنی دار میان مرکز کنترل درونی با نیازهاي وابستگی ( 0001
بود. مدلهاي (r=0/596؛ p<0/ و نیاز رشد ( 0001 (r=0/551؛ p<0/ و نیز مرکز کنترل بیرونی با نیاز وایستگی ( 0001 (r=0/661؛ p<0/0001)
0) را داراست . بحث و / رگرسیونی نشان میدهد مرکز کنترل توانایی پیشبینی معنیدار انگیزش بازیکنان (ضریب تعیین برابر 397
نتیجهگیري: نتایج بدست آمده گویاي تأثیر قابل توجه هر دو مرکز کنترل درونی و بیرونی بر نیاز وابستگی، و همچنین بر نیاز رشد است .
بنابراین خودآگاهی نسبت به این ویژگی شخصیتی در میان اعضاي فوتبال، بسیار حائز اهمیت است.

عباس فرهمندمهر, یعقوب بدری آذرین
PDF
107-115