palette
تأثیر هشت هفته تمرین ایروبیک بر اضطراب، استرس و خودکارآمدی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

چکیده
هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر یک دوره تمرین ایروبیک بر میزان اضطراب، استرس و خودکارآمدی افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) بود. روش تحقیق: جامعۀ پژوهش را زنان غیر فعال گزارش شدۀ انجمن ام اس شهر تهران در سال 1392 تشکیل دادند که از بین آنها 24 نفر به صورت تصادفی(سن=11±32 سال)انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند و به مدت هشت هفته به تمرینات ایروبیک پرداختند. برای ارزیابی میزان اضطراب و استرس و خودکارآمدی از پرسشنامۀ سنجش اضطراب و افسردگی( DAS-21) و مقیاس خودکارآمدی بدنی استفاده شد. روش این پژوهش نیمه تجربی، با طرح پیش آزمون پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. یافته‌ها: یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل کوواریانس چند متغیری کاهش چشمگیری در میزان اضطراب و استرس و افزایش خودکارآمدی را پس از تمرین ایروبیک نشان داد(001/0≥P). نتیجه‌گیری: تمرینات ایروبیک در کاهش اضطراب و استرس و افزایش خودکارآمدی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) تأثیردارد و  بر اساس ماهیت خود می‌تواند تأثیر مطلوبی بر این سه مؤلفۀ روانی داشته باشد.

 

واژگان کلیدی
تمرینات ایروبیک، اضطراب، استرس، خودکارآمدی، مولتیپل اسکلروزیس

منابع و مآخذ مقاله

منابع

Andreasen, A. K., Stenager, E., & Dalgas, U. (2011). The effect of exercise therapy on fatigue in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal, 17(9), 1041-1054.

Oken, B. S., Kishiyama, S., Zajdel, D., Bourdette, D., Carlsen, J., Haas, M., ... & Mass, M. (2004). Randomized controlled trial of yoga and exercise in multiple sclerosis. Neurology, 62(11), 2058-2064.

Ronai, P., & LaFontaine, T. (2011). Multiple Sclerosis and Exercise. Strength & Conditioning Journal, 33(1), 26-29.

Multiple Sclerosis Association of America. What is MS? (2011) available at hpp:/www.msassociation.org

رهنما، نادر. نمازی زاده،مهدی.اعتمادی فر،مسعود. بمبئی چی ،عفت.ارباب زاده، سپیده. نظریان، علی باقر (1390). تاثیر تمرینات یوگا بر عوامل آمادگی جسمانی بیماران مبتلا به ام اس.فصلنامه المپیک،19(3):106-95

Mohr, D. C. (2010). The stress and mood management program for individuals with multiple sclerosis: Therapist guide. Oxford University Press.

Rietberg, M. B., Brooks, D., Uitdehaag, B. M. J., & Kwakkel, G. (2004). Exercise therapy for multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev, 3.

Dalgas, U., Stenager, E., & Ingemann-Hansen, T. (2008). Review: Multiple sclerosis and physical exercise: recommendations for the application of resistance-, endurance-and combined training. Multiple Sclerosis, 14(1), 35-53.

DeBolt, L. S., & McCubbin, J. A. (2004). The effects of home-based resistance exercise on balance, power, and mobility in adults with multiple sclerosis. Archives of physical medicine and rehabilitation, 85(2), 290-297.

Snook, E. M., & Motl, R. W. (2009). Effect of exercise training on walking mobility in multiple sclerosis: a meta-analysis. Neurorehabilitation and neural repair, 23(2), 108-116.

Flavia, M., Stampatori, C., Zanotti, D., Parrinello, G., & Capra, R. (2010). Efficacy and specificity of intensive cognitive rehabilitation of attention and executive functions in multiple sclerosis. Journal of the neurological sciences, 288(1), 101-105.

Motl, R. W., McAuley, E., Snook, E. M., & Gliottoni, R. C. (2009). Physical activity and quality of life in multiple sclerosis: intermediary roles of disability, fatigue, mood, pain, self-efficacy and social support. Psychology Health and Medicine, 14(1), 111-124.

Petruzzello, S. J., Snook, E. M., Gliottoni, R. C., & Motl, R. W. (2009). Anxiety and mood changes associated with acute cycling in persons with multiple sclerosis. Anxiety, Stress & Coping, 22(3), 297-307.

Prakash, R. S., Snook, E. M., Motl, R. W., & Kramer, A. F. (2010). Aerobic fitness is associated with gray matter volume and white matter integrity in multiple sclerosis. Brain research, 1341, 41-51.

Brown, R. F., Valpiani, E. M., Tennant, C. C., Dunn, S. M., Sharrock, M., Hodgkinson, S., & Pollard, J. D. (2009). Longitudinal assessment of anxiety, depression, and fatigue in people with multiple sclerosis. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 82(1), 41-56.

Stroud, N. M., & Minahan, C. L. (2009). The impact of regular physical activity on fatigue, depression and quality of life in persons with multiple sclerosis. Health Qual Life Outcomes, 7(1), 68-9.

Lucassen, P. J., Meerlo, P., Naylor, A. S., Van Dam, A. M., Dayer, A. G., Fuchs, E., ... & Czeh, B. (2010). Regulation of adult neurogenesis by stress, sleep disruption, exercise and inflammation: Implications for depression and antidepressant action. European Neuropsychopharmacology, 20(1), 1-17.

Herring, M. P., O'Connor, P. J., & Dishman, R. K. (2010). The effect of exercise training on anxiety symptoms among patients: a systematic review. Archives of Internal Medicine, 170(4), 321.

تأدیبی، وحید، بیات، زهرا (1391). اثر هشت هفته تمرین هوازی و مداخله دارویی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به ام اس. .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گرگان،14 (2) : 36-30

Velikonja, O., Čurić, K., Ožura, A., & Jazbec, S. Š. (2010). Influence of sports climbing and yoga on spasticity, cognitive function, mood and fatigue in patients with multiple sclerosis. Clinical neurology and neurosurgery, 112(7), 597-601.

Smith, P. J., Blumenthal, J. A., Hoffman, B. M., Cooper, H., Strauman, T. A., Welsh-Bohmer, K., ... & Sherwood, A. (2010). Aerobic exercise and neurocognitive performance: a meta-analytic review of randomized controlled trials. Psychosomatic medicine, 72(3), 239-252.

علی حسن‌زاده، پریسا. فلاحی خشکناب، مسعود. نوروزی تبریزی، کیان (1392). بررسی تأثیر ژورنالینگ بر اضطراب و استرس بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. مجله طب مکمل،2: 70-59

باقرپور، طاهره. جهانیان، رمضان (1391). اثر سه نوع تمرینات ذهنی و مدل سازی بر خودکارآمدی دانشجویان دختر مبتدی. پژوهش در برنامه ریزی درسی،9(2) : 91-83

Weikert, M., Motl, R. W., Suh, Y., McAuley, E., & Wynn, D. (2010). Accelerometry in persons with multiple sclerosis: measurement of physical activity or walking mobility?. Journal of the neurological sciences, 290(1), 6-11.

Barlow, J., Turner, A., Edwards, R., & Gilchrist, M. (2009). A randomised controlled trial of lay-led self-management for people with multiple sclerosis. Patient education and counseling, 77(1), 81-89.

Dalgas, U., Stenager, E., Jakobsen, J., Petersen, T., Hansen, H. J., Knudsen, C., ... & Ingemann-Hansen, T. (2009). Resistance training improves muscle strength and functional capacity in multiple sclerosis. Neurology, 73(18), 1478-1484.

Sabapathy, N. M., Minahan, C. L., Turner, G. T., & Broadley, S. A. (2011). Comparing endurance-and resistance-exercise training in people with multiple sclerosis: a randomized pilot study. Clinical rehabilitation, 25(1), 14-24.

Pilutti, L. A., Lelli, D. A., Paulseth, J. E., Crome, M., Jiang, S., Rathbone, M. P., & Hicks, A. L. (2011). Effects of 12 weeks of supported treadmill training on functional ability and quality of life in progressive multiple sclerosis: a pilot study. Archives of physical medicine and rehabilitation, 92(1), 31-36.

Paxton, R. J., Motl, R. W., Aylward, A., & Nigg, C. R. (2010). Physical activity and quality of life—the complementary influence of self-efficacy for physical activity and mental health difficulties. International journal of behavioral medicine, 17(4), 255-263.

Ross, A., & Thomas, S. (2010). The health benefits of yoga and exercise: a review of comparison studies. The journal of alternative and complementary medicine, 16(1), 3-12.

پازكيان، مرضيه. شبان، مرضيه. ذاكري مقدم، معصومه. مهران، عباس. سنگلجي، بهرام (1392). بررسي تاثير آموزش ورزش‌های هوازي بر ميزان خستگي بيماران مولتيپل اسکلروزيس. مجله آموزش پرستاری،2(2): 73-64


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.