palette
تأثیر هشت هفته برنامه تمرینی ادراکی- حرکتی بر قابلیت‌های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی

چکیده
هدف تحقیق: اختلال هماهنگی رشدی معمولا همراه با اختلالات حركتی نظیر تعادل و هماهنگی حرکتی در کودکان مبتلا می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر هشت هفته برنامه تمرینی ادراکی- حرکتی بر قابلیت‌های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی بود. روش تحقیق: بدین منظور تعداد بیست آزمودنی كودك در دامنه سنی 8-12سال از بین کودکان اختلال هماهنگی رشدی مدارس كودكان استثنایی شهرستان کرمانشاه حضور داشتند به صورت نمونه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. پروتکل تمرینی شامل هشت هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بود، که طی سه جلسه در هفته و 50 دقیقه تمرینات انجام گردید. متغیرهای حرکتی نظیر تعادل ایستا، تعادل پویا، هماهنگی دو دستی، هماهنگی چشم و دست قبل و بعد از تمرینات توسط ابزار معتبر (تست تعادل ایستای لک لک، تست تعادل پویای Y، دستگاه هماهنگی دو دستی و دستگاه هماهنگی چشم و دست)، اندازه‌گیری شد. پس از اطمینان از توزیع طبیعی داده‌ها با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک، از آزمون‌های تحلیل واریانس مرکب برای مقایسه نتایج درون و بین گروهی استفاده شد. یافته‌ها: پیشرفت معنی داری در همه متغیرهای اندازه‌گیری شده از پیش­آزمون تا پس‌آزمون در گروه آزمایش وجود داشت (001/0p=). همچنین یافته‌ها نشان داد گروه تجربی نسبت به گروه كنترل در متغیرهای اندازه گیری شده به طور معنی داری بهتر بودند (001/0p=). نتیجه‌گیری: بنابراین الگوی نتایج تحقیق پیشنهاد می­کند که انجام تمرینات ادراکی- حرکتی موجب بهبود عملکرد حرکتی کودکان دارای اختلال حرکتی رشدی می­شود.
واژگان کلیدی
: اختلال هماهنگی رشدی، ادراکی- حرکتی، تعادل، قابلیت‌ حرکتی، هماهنگی

منابع و مآخذ مقاله

منابع

- دانیل دی. ارنهایم. ویلیامز ای. سینکلر (1375) "حرکت درمانی" ترجمه: حمید علیزاده، انتشارات رشد، تهران، 1-10.

- Pelham We, Bender Me. (1983). "Peer relationshipsin hyperactive children description and treatment". In: Gadow K, Bialer E, editours. Advances in learning and behavioral disabilities. Green Wich: CT: jal press; P. 365-436.

- انجمن روان پزشكی امریكا ( 1381 ). "متن تجدید نظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلا ل‌های روانی"(م ر نیك خو، ه آ یانس: مترجمان). تهران: انتشارات سخن. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 2000).

- Kadesjo B, &Gillberg C. (1999)."Developmental coordinationdisorder in Swedish 7-year old children".Journal of AmericanAcademy for child and Adolescence Psychiatry, 38, 820-828.

- MissiunaC, Rivard& PollockN. (2011). "Children with Developmental Coordination Disorder": CanChild Centre for Childhood Disability Research, McMaster University: 1-2.

- سیف نراقی، مریم؛ نادری، عزت الله (1384). "نارساییهای ویژه در یادگیری چگونگی تشخیص و روشهای باز پروری". انتشارات مکیال،1-20.

- Jan P. Piek, Grant B. Baynam, Nicolas C. Barret. (2006). "The relationship between fine and gross motor ability, self-perception and self-worth in children and adolescents". Human Movement Science 25; 65-75.

- علیزاده، حمید؛ زاهدی پور، مهدی (1383). "کارکردهای اجرایی در کودکان با و بدون اختلال هماهنگی رشدی"، تازه‌های علوم شناختی، سال 6، شماره 3 و 4، 49-56.

- Sudgen D& Chambers M. (2005). "Children with Developmental Coordination Disorder". London: WHURR Publishers Ltd: 154-168.

- Kirby A, Sugden D, Beveridge S& Edwards L. (2008). "Developmental coordination disorder (DCD) in adolescents and adults in further and higher education". Journal of Research in Special Education Needs, 8(3), 120–131.

- ابراهیمی ثانی، زهرا (1389). "تاثیر یک برنامه منتخب حرکتی بر مهارت‌های بینایی- حرکتی دانش‌آموزان 11-7 ساله دارای اختلال هماهنگی رشدی". پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی ص4-3.

- Cherng R, Li Y Y, Chen J, Chen Y J. (2013). "The effects of task complexity on inter-limb and perception-action coupling in children with DCD". Friday 24 June, Poster Session C. Motor Control, Physical Activity.48: 1-12.

- Tallet J, Albaret J M, Soppelsa R, Barral J. (2013). "Effects of internal and external constraints on inter-manual and perceptual-motor couplings in children with and without DCD". Friday 24 June, Poster Session C. Motor Control, Physical Activity.47: 1-12.

- De Castelnau P, Albaret J, Chaix Y, Zanone P. (2007). "Developmental coordination disorder pertains to a deficit in perceptuo-motor synchronization independent of attentional capacities". Human Movement Science 26 (2007) 477–490.

- لرنر، ژانت دبلیو ( 1384 ). "ناتوانی‌های یادگیری". مترجم دانش، عصمت. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. (تاریخ انتشار به زبان اصلی1997)، 243-258.

- اساسه، مریم (1389). "بررسی تاثیر آموزش تجسم حرکتی بر بهبود مهارت‌های حرکتی درشت کودکان با اختلال هماهنگی رشدی". پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی1-20.

- سلمان، زهرا؛ شیخ، محمود؛ سیف نراقی، مریم؛ عرب عامری، الهه؛ آقاپور، سید مهدی (1388). "تأثیر تمرین‌های ادراكی- حركتی بر بهبود قابلیت‌های حركتی دانش‌آموزان با اختلال هماهنگی رشدی دوره ابتدایی شهر تهران". رشد و یادگیری حرکتی، شماره 2، 63-47.

- اسماعیل زاده، مریم؛ صالحی، حمید؛ منصوری، شاهین (1389). "تأثیر حرکات نیمه منتخب ریتمیک بر هماهنگی دست-پای کودکان دختر دارای اختلال هماهنگی رشدی". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره 13، شماره 2، 51-46.

- سلیمانی درجه، فهیمه (1391). "بررسی تاثیر 8 هفته تمرینات فیزیوبال بر کارکردهای حسی- حرکتی، اجرایی و توجه در کودکان پسر دارای اختلال هماهنگی رشدی. پایانامه کارشناسی ارشد". دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز1-20.

- احمدی، ا؛ یوسف شاهی (1389). "تاثیر تمرینات ادراکی- حرکتی بر مهارت‌های حرکتی و ریاضی در اوتیسم". بررسی تک موردی. تهران/ مجله اصول و بهداشت روانی534-41.

- Geuze R H. (2005). "Postural control in children with a development coordination disorder". Neural Plasticity.12, 183-190.

- وی، گریگوری پاینه و لاری دی. ایساكس ( 1384 ). "رشد حركتی انسان رویكردی در طول عمر"،ترجمة حسن خلجی، داریوش خواجوی، انتشارات دانشگاه اراك، چاپ اول403-428.

- رهبانفرد، حسن (1377). "تأثیر برنامة حركتی ویژه بر توانایی‌های ادراكی–حركتی دانش‌آموزان پسرعقب ماندة ذهنی آموزش پذیر13-10 سالة شهر تهران (دبستان استثنایی شادی)"، پایان نامة كارشناسی ارشد، دانشگاه تهران1-20.

- رحمانی، پگاه؛ شاهرخی، حسین (1390). "بررسی تعادل ایستا و پویا در عقب ماندگان ذهنی با و بدون سندرم داون"، طب ورزشی، شماره5، 113-97.

- Panjabi MM. (1992). "The stabilizing system of the spine. PartI. function, dysfunction, adapta-tion, and enhancement".Journal of spinal disorders.; 5(4):383-389.

- مرادی، عابدین (1390). "اثر افزایش سن و فعالیت بدنی بر تکلیف هماهنگی دودستی مداوم. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی". دانشگده تربیت بدنی دانشگاه رازی، ص 56.

- شهبازی، سهیلا (1392). "تاثیر 8 هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بر تبحر حرکتی و عملکرد شناختی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی کرمانشاه، ص 73.

- Remo M, Dorothee J & Esther H. (2013). "Effect of Wii- intervention on balance of children with poor motor performance".Journal of Pediatrics.43(9) 2996-3003.

- بیلیانی، محمد علی (1377). "تاثیر فعالیت‌های بدنی منتخب بر توانایی‌های ادراکی- حرکتی دانش‌آموزان پایه اول دبستان پسرانه شهید بهشتی منظقه 6 آمورش پرورش تهران". پایان نام کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، ص1-20.

- Hatzitaki V & et al. (2002). "Perceptual - motor contribution to static & dynamic balance control in children".Journal of Motor behavior. Vo134: No2. pp161- 170.

- بیابانگرد، اسماعیل (1371). "عوامل موثر در رشد جسمانی و ذهنی کودکان"؛ مجله پیوند. شماره- 15-150). تهران، فروردین و اردیبهشت: 466-471.

- هی وود، کاتلین ام. (1377). "رشد و تکامل حرکتی در طول عمر". مترجمان: مهدی نمازی‌زاده و محمدعلی اصلانخانی. تهران: سمت، ص 1-15.

-اشمیت، ریچارد؛ لی، تیموث (1387). "کنترل و یادگیری حرکتی با تاکید بر رفتار". مترجمان: فرخی؛ احمد، بهرام؛ عباس، خلجی؛ حسن، انتشارات نرسی.

- GerloffCh, Andres F G. (2002). "Bimanual coordination and interhemispheric interaction". ActaPsychologica 110; 161- 186.

- Piek J. (2006). "Infant motor development". United states of America:Human Kinetics.;101 147.

- Hergenhahn B, Olson M. (2006). "An introduction to theories of learning". SaifA (Persian translator) seventh edition. Tehran: Nasherdoran.;167-210.

- Reid DT. (2002). "Benefits of a virtual play rehabilitation environment for children with cerebral palsy on perceptions of self-efficacy": a pilot study. PediatrRehabil ; 5:141-148.

- Verrel J, Bekkering H, Steenbergen B. (2008). "Eye-hand coordination during manual object transport with the affected and less affected hand in adolescents with hemiparetic cerebral palsy".Exp Brain Res; 187:107– 116.

- Deutsch JE, Merians AS, Adamovich S, Poizner H, Burdea GC. (2004). "Development and application of virtual reality technology to improve hand use and gait of individuals post-stroke". RestorNeurolNeurosci; 22:371–386.

- Kleim JA, Barbay S, Cooper NR_ Hogg TM, Reidel CN, Remple MS, Nudo RJ. "Motor learning dependent synaptogenesis is localized to functionally reorganized motor cortex". Neurobiol Learn Mem 2002; 77:63–77.

- علیرضایی، فاطمه (1386). "بررسی اثر تمرین در آب بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند". پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران 32-52.

- Sandeloro JM, Caromano FA. (2008). "Effect of a hydrotherapy program on flexibility and muscular in elderly women". Rev bras phys. 4: 267- 272.

- Shumway-Cook A, Woollacott M. (2001). "Motor Control, Theory and Practical Application", 2nd el. Lippincott Williams & Wilkins.

- مگیل، ریچارد ای (1380). "یادگیری حرکتی مفاهیم و کاربردها"، سید محمدکاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی. انتشارات حنانه.

- دبرا جی، رز؛ دیبلو کریستینا، رابرت (1391). "یادگیری حرکتی". مترجمان: مهدی نمازی زاده، شهین جلالی. انتشارات نرسی: ص 21-22.

-Alizade MH, Raisi J, Shirzad E, Bagheri L. (2009)."Effect of sensory information on balance in standing athletes and non-athletes". Journal of Movement Science and Sport.: 1(13): 21-30.

- Sagvolden T, Johansen E B, Aase H &Rssell V A. (2005). "A dynamic developmental theory of attention-deficit/hayperactivity disorder (adhd) predominantly hayperactivity/impulsive and combined subtypes". Behavioral and brain science. 28(3), 397-419.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.