palette
ارتباط هوش هیجانی، موفقیت ورزشی و تیپ بدنی و مقایسه آن در بازیکنان نخبه با بازیکنان تیم ملی جوانان کبدي ایران
مقصود نبیل پور, علیرضا آقابابا, لیلا سلطانی

چکیده

هدف تحقیق: موفقیت در ورزش نیازمند ترکیبی از عوامل روانی و بدنی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط هوش هیجانی،
موفقیت ورزشی و تیپ بدنی بازیکنان نخبه تیم ملی کبدي ایران بود. روشتحقیق: این پژوهش از نوع همبستگی و به شکل میدانی انجام
گرفت. جامعه آماري تحقیق را 28 بازیکنی دعوت شده به اردوي تیم ملی تشکیل میدهند. براي اندازهگیري هوش هیجانی از پرسشنامه
لین و همکاران ( 2009 ) و براي موفقیت ورزشی از پرسشنامه موفقیت در ورزش واعظ موسوي و همکاران ( 1394 ) و براي اندازهگیري تیپ
t بدنی از معیارهاي انجمن ایساك استفاده شد. براي تحلیل دادهها از روشهاي آماري توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون
مستقل استفاده شد. یافتهها: نتایج نشان داد همبستگی مثبتی بین برخی خرده مقیاسهاي هوش هیجانی و موفقیت ورزشی وجود دارد؛
اما ارتباطی بین خرده مقیاسهاي هوش هیجانی و موفقیت ورزشی با تیپ بدنی دیده نشد. همچنین تفاوت معناداري بین دو خرده مقیاس
نتیجهگیري: بهنظر میرسد هوش هیجانی به عنوان یکی از عوامل .(P<0/ اجراي روان و حساسیت به خطا بین دو گروه مشاهده شد( 05
تاثیرگذار در موفقیت ورزشی بتواند عملکرد ورزشی را ارتقا دهد. همچنین زمانیکه تیپ بدنی افراد نزدیک به هم باشد عاملی براي انتخاب
فرد و یا موفقیت در بین گروه نمیباشد.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.