پیشبینی موفقیت ورزشی در ورزشهاي برخوردي و غیر برخوردي بر اساسسبکهاي مقابله با استرسورزشی

محمدعلی بشارت, محمدحسین قهرمانی

چکیده


هدف تحقیق: هدف این پژوهش، بررسی موفقیت ورزشی در ورزشهاي برخوردي و غیربرخوردي با توجه به سبکهاي مقابله با استرس
ورزشی بود. روشتحقیق: روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماري، ورزشکاران رشتههاي مختلف برخوردي و غیر
برخوردي در سطوح رقابتی دانشجویی و کشوري بودند. 181 ورزشکار ( 81 برخوردي، 100 غیر برخوردي) در رشته هاي مختلف ورزشی به
صورت داوطلب پرسشنامه سبک هاي مقابله با استرس ورزشی و موفقیت ورزشی را تکمیل کنند. براي تحلیل داده ها، از امار توصیفی،
نسخه 16 استفاده شد. یافتهها: نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک هاي مقابله .spss ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون در نرم افزار
روي آوري و اجتنابی ورزشکاران با موفقیت ورزشی، در هر دو دسته ورزش هاي برخوردي و غیربرخوردي، به ترتیب همبستگی منفی و
مثبت معنادار وجود دارد. سبک مقابله روي آوري در هر دو دسته ورزش هاي برخوردي و غیربرخوردي موفقیت ورزشی را پیش بینی کرد،
اما سبک مقابله اجتنابی فقط در ورزش هاي غیربرخوردي توانست موفقیت ورزشکاران را پیش بینی کند. نتیجهگیري: بر اساس این یافته
ها، می توان نتیجه گرفت که سبک هاي مقابله روي آوري و اجتنابی ورزشکاران موفقیت ورزشی آنان را در ورزش هاي برخوردي و
غیربرخوردي به صورت متفاوت پیش بینی می کند: در ورزش هاي برخوردي سبک مقابله روي آوري احتمال موفقیت ورزشی را کاهش
می دهد در حالی که در ورزش هاي غیربرخوردي سبک مقابله اجتنابی احتمال موفقیت ورزشی را افزایشمی دهد.


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.