palette
ویژگیهاي روانسنجی پرسشنامه جهتگیري هدف در ورزشکاران
زاهده رحمانیان, سید محمدکاظم واعظ موسوي, مهدي سهرابی

چکیده

هدف تحقیق: هدف از پژوهشحاضر بررسی پایایی و روایی
بود. روش تحقیق: روش این پژوهش توصیفی از نوع زمینهیابی است. تعداد 255 ورزشکار از 4 باشگاه مردانه و 3 باشگاه زنانه در شهرستان
39/ 38 و در زنان 01 / جهرم انتخاب شدند.یافتهها: تحلیل عاملی اکتشافی، دو عامل خودمداري و تکلیفمداري را نشان داد که در مردان 05
درصد از واریانس کل جهتگیريهدف را تبیین میکنند. ضرایب پایایی نشان داد که پرسشنامه داراي همسانی درونی قابل قبولی از طریق
0) است . / 0 و 59 / 0) و نیز از طریق دونیمهسازي (ب ه ترتیب در مردان و زنان 46 / 0 و 72 / آلفايکرونباخ (به ترتیب در مردان و زنان 55
نتیجهگیري: با توجه به نتایج بدست آمده، پرسشنامه خودمداري و تکلیفمداري در ورزش از نمرات هنجاري و ویژگی هاي
روانسنجی مناسبی در جامعه پژوهشی براي بررسی جهتگیري انگیزش یا چشم انداز هدف ورزشکاران جوان برخوردار میباشد.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.