palette
مدل مهارتهاي روانی ، ویژگی هاي شخصیتی و تفکر راهبردي مدیران ورزشی
رسول نظري

چکیده

چکیده
هدف تحقیق: هدف از این پژوهش ارائه مدل اثر مهارتهاي روانی، ویژگی هاي شخصیتی و تفکر راهبردي مدیران ورزشی بود.
روش پژوهش از نوع توصیفی که به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماري این پژوهش کلیه مدیران ورزشی اصفهان با حجم
جامعه آماري 450 نفر بود. بر اساس فرمول کوهن حجم نمونه 207 نفر به صورت تصادفی طبقه اي از بین جامعه آماري انتخاب
شدند. روش تحقیق: ابزار پژوهش پرسشنامه هاي تفکر استراتژیک لیدکا، ویژگیهاي شخصیتی کري و پرسشنامه مهارتهاي
استفاده شد. یافتهها: براي (α=0/85 ,0/87 ,0/ روانی محقق ساخته بود که روایی صوري، محتوایی تائید شده و با پایایی( 91
تحلیل داده ها آزمونهاي رگرسیون و تحلیل مسیر در نظر گرفته شد. بر اساس یافته ها ضمن برازش مناسب مدل، مهارتهاي
روانی بر ویژگی هاي شخصیتی و تفکر راهبردي مدیران ورزشی رابطه داشته و مولفه هاي ویژگیهاي شخصیتی شامل برون
گرایی، وظیفه شناسی، تطابق پذیري و گشودگی نسبت به پذیرش اجتماعی بر تفکر راهبردي مدیران ورزشی موثر می
نتیجهگیري: به طور کلی با توجه به نظریه هاي مختلف بخشی از تفکر .(AGFI= 0/90,GFI=0/90,RMSEA= 0/ باشد( 065
استراتژیک مدیران ورزشی به ویژگی هاي شخصیتی و مهارتهاي روانی آنها مربوط می شود، لذا این ویژگیها باید در بین
مدیران تقویت گردد، تا بتوانند سازمان ها را به سمت اثربخشی حداکثري هدایت نمایند.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.