palette
تفاوت فرآیند یادگیری حرکات برون‌مرحله در دست و پا در یک بازه آموزشی

چکیده

هدف: هدف تحقیق بررسی تفاوت فرآیند یادگیری حرکات برون­مرحله در دست و پا بود. روش: 12دانشجوی دختر (5±22 سال) دانشگاه فرهنگیان اصفهان، که سابقه فعالیت در رشته‌های ورزشی ریتمیک نداشتند، به‌طور تصادفی طبقه‌ای، انتخاب شدند، و در یک دوره شش ماهه زیر نظر مربی هیپ‌هاپ آموزش دیده و تکالیف مدنظر تحقیق را آموخته و تمرین کردند. شرکت­کنندگان در طول این شش ماه سه بار به فاصله های یک، سه و شش ماه، در آزمایشگاه حاضر شدند. هر بار با استفاده از دستگاه تجزیه و تحلیل حرکت از اجرای تکالیف ورزشی برون‌مرحله منتخب با هفت دوربین و فرکانس 60 هرتز به‌ طور سه بعدی فیلمبرداری شد. داده‌های حاصل به کمک برنامه نویسی در نرم‌افزار مت‌لب پردازش و خطای متغیر اجرای شرکت­کنندگان محاسبه گردید، سپس با استفاده از آزمون تحلیل واریانس اندازگیریهای مکرر در سطح (005/0=P)، تجزیه و تحلیل شد. یافته­ها: یافته­ها حاکی از این بود که تنها اثر اصلی اندام معنی دار بوده و اثر اصلی سطوح و اثر تعاملی سطوح و اندام از لحاظ آماری معنی­دار نبودند. نتیجه­گیری: نتایج نشان داد که تمرین، اجرای حرکات برون‌مرحله را بهبود می بخشد. اما پیشرفت در اجرای حرکات برون‌مرحله در اثر تمرین در یک بازه مشخص، در دست ها بیش از پاها بود.

واژگان کلیدی
بازه آموزشی- حرکات برون‌مرحله- فرآیند یادگیری.

منابع و مآخذ مقاله

اشمیت، ریچارد ای و لی، تیموتی دیی (1387). یادگیری و کنترل حرکتی. ترجمة رسول حمایت‌طلب و عبدالله قاسمی؛ چاپ اول، انتشارات علم و حرکت.

آرازشی، نگار؛ مختاری، پونه و واعظ موسوی، محمد کاظم (1391). تأثیر سطح تبحر ورزشکاران برثبات حرکات هماهنگ درون‌مرحله و برون‌مرحله. رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی. شماره 10، بهار و تابستان 1391، 77ـ90.

عابدان زاده، رسول و عبدلی، بهروز و فارسی، علیرضا (1394). تاثیر بازخورد حسی بر انتقال فاز نسبی در تکلیف هماهنگی دو دستی سالمندان. پژوهش در علوم توانبخشی. فروردین و اردیبهشت، 1، 61-74.

کریس ای. بِرگ، ریچارد دبیلیو. لاتین (2008). روش های تحقیق در تندرستی، تربیت بدنی، علوم ورزشی و تفریحات، ترجمه بهروز عبدلی، نصور احمدی، الهام عظیم زاده؛ (1389)، انتشارات علم و حرکت.

لئونارد، چارلز (1384). عصب شناسی حرکات انسان، ترجمة پونه مختاری؛چاپ اول، انتشارات دانشگاه امام حسین.

مگیل، ریچارد ای (1386). یادگیری حرکتی مفاهیم و کاربردها. ترجمة سید محمد کاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی؛ چاپ اول، انتشارات بامداد کتاب.

Beek P J, Peper C E, & Stegeman D F. Dynamical models of movement coordination. Human Movement Science. 1995. 14, 573–628.

Bingham, G. P., Schmidt, R. C., & Zaal, F. T. J. M. (1999).Visual perception of relative phasing of human limb movements. Perception & Psychophysics,61,246–258.

Charles H. Shea. John J. Buchanan. Deanna M. Kennedy..Perception and action influences on discrete and reciprocal bimanual coordination. 2015. Psychonomic Bulletin & Review. vol: 10.3758/s13423-015-0915-3

Charles H. Shea. John J. Buchanan. Deanna M. Kennedy..Perception and action influences on discrete and reciprocal bimanual coordination. 2015. Psychonomic Bulletin & Review. vol: 10.3758/s13423-015-0915-3

Daniel J. Goble, James P. Coxon, Annouchka Van Impe, Jeroen De Vos, Nicole Wenderoth, and Stephan P. Swinnen. The Neural Control of Bimanual Movements in the Elderly: Brain Regions Exhibiting Age-Related Increases in Activity, Frequency-Induced Neural Modulation, and Task-Specific Compensatory Recruitment. Human Brain Mapping. 2010. 31:1281–1295.

Dessing J C, Daffertshofer A, Peper C E, & Beek P J. Pattern Stability and Error Correction During In-Phase and Antiphase Four-Ball Juggling. Motor Behavior. 2007. 39 (5): 433–446.

Diedrich FJ, Warren WH Jr. Why change gaits? Dynamics of the walk-run transition. experimental psychology. human perception. 1995. Feb;21(1):183-202.

Franz E A. Bimanual action representation: A window on human evolution. Cognitive neuroscience. 2003. p.259-288.

Kelso J A S, Schöner G. Self-organization of coordinative movement patterns. Human Movement Science. 1988. 7: 27-46.

Kim Y. Effect of practice on pattern changes: roundhous kick in taekwondo. Unpublished Master thesis, Colledge of Health and Human Sciences, Texas. USA. 2002.

Leonard Charles T. the neuroscience of human movement. 1thed. Tehran. IL: emam hosein university. 2005. P. 205-215. in Persian.

Liuzzi G, Ho¨rniß V, Zimerman M, Gerloff Ch, Friedhelm C. Hummel. Coordination of Uncoupled Bimanual Movements by Strictly Timed Interhemispheric Connectivity. The Journal of Neuroscience, June 22, 2011. 31(25):9111–9117.

Magill RA. Motor Learning: concepts and applications. Mohammad kazem vaez mosavi. Masume shojaei. 1thed. Tehran. LI: bamdad ketab. P: 63, 229. in persian.

Morton M. Lang CE . Inter- intralimb generalization of adaptation during catching. Exp Brain research. 2001: 141: 438- 45.

Rosenbaum D A, Dawson AM, & Challis JH. Haptic Tracking Permits Bimanual Independence. Experimental Psycholog. 2006. 32(5): 1266–1275.

Rosenbaum David A.human Motor Control. 1thed. London. IL:academic press; 1991.

Salter J, wishart L, Lee T, simonD. Perceptual and motor contributions to bimanual coordination.Neuroscilett. 2004;363:102-107.

Schmidt RA, Lee TD. Motor control and learning: A Behavioral Emphasis. 4thed. Champaign. IL: Human Kinetic; 2005.

Swinnen S P, & Wenderoth N. Two hands, one brain: cognitive neuroscience of bimanual skill. TRENDS in Cognitive Scien. 2000. 4ces Vol.8 (1): 18- 25.

Tao Wu, Liang Wang, Mark Hallett, Kuncheng Li, Piu Chan .Neural correlates of bimanual anti-phase and in-phase movements in Parkinson’s disease. Neurology. 2010. 133; 2394–2409.

Temprado J J, Swinnen SP. Dynamics of learning and transfer of muscular and spatial relative phase in bimanual coordination: evidence for abstract directional.codes. Exp Brain Res. 2005. vol 160, p: 180–188.

Temprado J J, Swinnen SP. Dynamics of learning and transfer of muscular and spatial relative phase in bimanual coordination: evidence for abstract directional.codes. Exp Brain Res. 2005. vol 160, p: 180–188.

Vangheluwe S, Suy E, Wenderoth N, Swinnen S P. Learning and Transfer of an Ipsilateral Coordination Task: Evidence for a Dual-layer Movement Representation. cognitive neuroscience. 2005. vol, 16. p: 1460-1470.

Wenderoth N. Puttemans V. Vangheluwe S. Swinnen S P. Bimanual training reduces spatial interference. Motor Behavior. 2003. 35, 296-306.

Yen-Hsun Wu. Latash M l. The Effects of Practice on Coordination. Exerc Sport Sci Rev. 2014. 42(1): 37–42.

Zelic G, Mottet J. Lagarde J. Audio-tactile events can improve the interlimb coordination in juggling. Bio Web of Conferences. 2011.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.